Wat is een studentenraad?

Per 1 maart 2011 is iedere school verplicht om een centrale studentenraad te hebben. Deze studentenraad praat mee met wat er speelt op school.

Centrale studentenraad
De centrale studentenraad heeft contact met het College van Bestuur. Deze raad is betrokken bij onderwerpen die voor de gehele instelling van belang zijn. De deelraden (decentrale raden) gaan dan over de zaken die van belang zijn voor de opleiding of de vestiging waarbinnen deze deelraad is opgericht (zie plaatje hieronder).

Structuur studentenraad

Deelraden
Als een onderwijsinstelling te groot is voor studentenraad of op meerdere locaties zit, kunnen deelraden worden opgericht. Deze deelraden overleggen dan met de centrale studentenraad. Het voordeel is dat de deelraden beter weten wat er op hun opleiding, sector, domein of locatie gebeurt en kunnen daardoor de centrale studentenraad goed informeren.

Is een deelnemersraad hetzelfde als een studentenraad?

In de wet worden mbo-studenten deelnemers genoemd. Ze spreken daarom ook van een deelnemersraad. Wij (JOB) vinden ‘studenten’ een beter woord voor mbo’ers dan het woord ‘deelnemers’. Daarom spreken wij van een studentenraad.

Wat is medezeggenschap?

Medezeggenschap betekent: meedenken met ‘de leiding’ van je school. Dat houdt in dat de mensen die de regels bedenken, luisteren naar jouw mening. Je mag meedenken en beslissen over nieuwe regels en activiteiten en bekijken of de bestaande regels wel goed worden uitgevoerd. Op deze manier kan het bestuur van jouw opleiding rekening houden met de wensen van de studenten. Om medezeggenschap te hebben moet je in de studentenraad (deelnemersraad) zitten.

Welke rechten heeft een studentenraad?

De studentenraad heeft vier rechten:

Instemmingsrecht
Hierbij kan een beslissing van het College van Bestuur niet worden genomen zonder dat de studentenraad daarmee instemt.

De studentenraad heeft instemming bij:
– De vaststelling of verandering van het medezeggenschapsstatuut.
– De wijze waarop de student informatie krijgt van de school over inhoud, planning en organisatie van het onderwijs.
– Het deelnemersstatuut en de huisregels.
– Hoogte en besteding van de vrijwillige bijdrage.
– De beroeps- en klachtenregeling.
– Het model van de onderwijsovereenkomst (OOK).
– Het model van de praktijkovereenkomst (POK).
– Het beleid met betrekking tot toelating, schorsing en verwijdering.
– Regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor studenten.
– Afwijken van de urennorm.

Initiatiefrecht
De studentenraad kan initiatief nemen. Dit betekent dat ze:
– Het College van Bestuur kunnen vragen om bepaalde beslissingen uit te leggen.
– Zelf voorstellen kunnen doen aan College van Bestuur om zaken aan de orde te stellen.
– Meningen mag geven over de gang van zaken.
– Kunnen voorstellen om deelraden voor studenten in te stellen op het niveau van een eenheid of vestiging.

Informatierecht
Als studentenraad heb je recht op informatie. Het bevoegd gezag (College van Bestuur) moet je alle informatie geven die je nodig hebt om je taak als studentenraad goed uit te kunnen oefenen.

Adviesrecht
De studentenraad heeft het recht om het College van Bestuur te adviseren wanneer het gaat om zaken die gevolgen hebben voor de studenten, zoals:
– De organisatie en werkwijze van de instelling met betrekking tot het opleidingsaanbod.
– Werkomstandigheden en voorzieningen voor studenten.
– Veranderingen van de grondslag van de school.
– De rol van studenten bij de interne kwaliteitszorg en zelfevaluatie.
– Inkrimping van de opleiding(en).
– Uitbreiding van de opleiding(en).
– Fusie en overdracht van de instelling.
– Beëindiging van opleidingen.
– Samenwerking met andere instellingen.
– Beleid met betrekking tot intake- en assessmentprocedures.
– De wijze waarop de instelling informatie aan toekomstige studenten verstrekt.

Wat is een medezeggenschapsstatuut?

Op iedere instelling is het verplicht om een medezeggenschapsstatuut te hebben. Hierin staan alle afspraken die gemaakt zijn met het bevoegd gezag over de hele medezeggenschapsstructuur in een instelling. Bijvoorbeeld hoeveel medezeggenschapsraden de instelling moet bevatten en hoe vaak overlegd wordt met het College van Bestuur.

De studentenraad heeft invloed op de inhoud van het statuut. De studentenraad moet namelijk eerst toestemming geven voordat het statuut gebruikt kan worden. Elke vier jaar kan opnieuw bekeken worden of het statuut moet worden aangepast.

In dit statuut moet onder andere staan:

 • – Welke beloning de studenten krijgen voor deelneming aan de raad (Bv. studiepunten of competenties).
 • – Op welke niveaus van de instelling studentenraden komen.
 • – Welke algemene regels gelden voor een studentenraad.

Wat heeft een studentenraad nodig?

Samen met het bestuur van jouw onderwijsinstelling kun je afspraken maken over de voorzieningen voor de studentenraad. Om goed te kunnen functioneren, kan de studentenraad bijvoorbeeld beschikken over:

 • – Een eigen ruimte om in te werken en vergaderen.
 • – Een telefoon, tablet of computer met toegang tot het internet.
 • – Voldoende papier, enveloppen, pennen en ander materiaal.
 • – Verder kan er worden geregeld dat de studentenraad zijn werk tijdens lesuren doet.


Ook moet er geld beschikbaar zijn om:

 • – De leden van de studentenraad cursussen te laten volgen.
 • – Overleg tussen de studentenraad en de andere studenten te organiseren.
 • – Hulp van experts in te roepen. Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen.
 • – De onkosten van de leden van de studentenraad te vergoeden.

Wat is een reglement voor de deelnemersraad?

Hierin staan alle rechten en plichten van de studentenraad. Dit zijn vooral de wettelijke regels en algemene afspraken die de studentenraad met het College van Bestuur maakt. De studentenraad heeft instemming op dit reglement. We hebben een voorbeeldreglement gemaakt. Bekijk het document hier.

Krijg je altijd een beloning als je in de studentenraad zit?

De beloning verschilt per opleiding en kan bestaan uit studiepunten, competenties of geld. Als studentenraad moet je dit met het College van Bestuur bespreken. Deze afspraken staan in het huishoudelijk reglement.

JOB heeft een advies geschreven over vacatiegeld. Lees het hier.

Wat staat er in een huishoudelijk reglement?

Het huishoudelijk reglement is een document met alle afspraken tussen het College van Bestuur en de studentenraad, die nog niet in het reglement voor de studentenraad staan. Afspraken over beloning, aanwezigheid, ruimte, gedragsregels, budget, et cetera. Aan het begin van elk schooljaar is het handig om deze door te nemen om te kijken of alles nog klopt. Wil je een voorbeeld huishoudelijk reglement zien kijk dan bij downloads.

Hoe kom ik in de studentenraad?

Weet je wie bij jouw op school in de studentenraad zit? Spreek ze aan! Kijk anders op onze kaart om het algemene e-mailadres van de studentenraad bij jouw op school op te zoeken en contact met de raad op te nemen.

VRAAG INDIENEN

Mis je een vraag? Laat het ons weten!

Naam *

MBO-instelling *

E-mail *

Vraag *