Standpunten

Lees hier de standpunten die JOB inneemt.

Centrale examens
De invoering van de centrale examens taal en rekenen in het mbo moet op een goede manier gebeuren. Studenten mogen niet de dupe worden van praktische problemen rond het organiseren van het onderwijs en de afname van de examens. Als scholen nog niet in staat zijn om studenten op het juiste niveau af te leveren, mag dat de studenten niet belemmeren bij het behalen van een diploma.

Doelmatigheid
De grootte van opleidingen en hun winstgevendheid voor een instelling mogen volgens JOB geen doorslaggevende rol spelen in de beoordeling ervan. Sommige kleinschalige opleidingen kunnen juist bestaan bij de gratie van hun kleinschaligheid, dit kan zelfs juist een toegevoegde waarde zijn. Kleinschalige, arbeids- en kapitaalintensieve opleidingen zouden ons inziens eerder beschermd moeten worden (door aanvullende maatregelen te treffen) dan dat zij extra risico lopen om te verdwijnen.

Doorstroom
Doorstroom van het vmbo naar het mbo en van het mbo naar het hbo is erg belangrijk. Elke onderwijsinstelling moet studenten goede studieloopbaanbegeleiding aanbieden om doorstroom te bevorderen. Daarnaast moet een onderwijsinstelling goede voorlichting geven over de baankansen van een beroepsopleiding.

Informatieplicht
Een mbo-instelling moet (aankomend) studenten goed voorlichten over de opleidingen die worden aangeboden. Studenten kunnen een weloverwogen keuze maken wanneer bekend wordt gemaakt hoe tevreden voorgaande studenten waren, of de kans op stage goed is en of er kans op werk is. Wij ondersteunen daarom Studie in Cijfers (studiebijsluiter) en raden elke instelling aan om deze actief in te zetten bij open dagen en tijdens andere voorlichtingsmomenten.

Internationalisering
Een mbo-student wordt niet alleen opgeleid voor de arbeidsmarkt in Nederland. Van een huidige arbeidskracht wordt verwacht dat deze kan werken in een internationale omgeving. Mbo-instellingen moeten het als hun taak zien om studenten zo breed mogelijk op te leiden. Internationalisering kan gestimuleerd worden door uitwisselingsprogramma’s, een stage in het buitenland of intensief contact met een vergelijkbare opleidingen in het buitenland.

Medezeggenschap
Medezeggenschap is erg belangrijk in het mbo. Door studenten te horen, kunnen we samen het onderwijs verbeteren. Via de JOB-monitor en de studentenraden luisteren we naar de studenten en zorgen we samen voor beter onderwijs.

Onderwijsovereenkomst
Het contract dat gesloten wordt tussen een mbo-instelling en een student, de onderwijsovereenkomst (OOK), moet bindend zijn. In het contract worden rechten en plichten opgenomen van beide partijen. Wij vinden het van belang dat beide partijen zich houden aan de gemaakte afspraken.

Ov-studentenkaart
Alle studenten hebben recht op onderwijs. Om onderwijs bereikbaar te maken, vindt JOB dat elke student recht heeft op een ov-studentenkaart.

Passend onderwijs
Studenten die extra ondersteuning nodig hebben, moeten dit ook daadwerkelijk krijgen. Het is mooi dat een student tegenwoordig geen officiële indicatie meer nodig heeft voordat hij recht heeft op extra zorg of ondersteuning. Scholen krijgen nu een standaardbedrag waarvan zij de juiste begeleiding en ondersteuning moeten bieden aan hun studenten. Wij vinden het van groot belang dat dit bedrag ook goed ingezet wordt.

Schoolkosten
Een onderwijsinstelling is verplicht om openheid te geven over de schoolkosten. Een student moet weten welke kosten vrijwillig en verplicht zijn en de student moet weten waar het schoolgeld aan wordt besteed.

Stage
Elke student heeft recht op goede beroepspraktijkvorming. Dit moet gebeuren door een leerbedrijf die de student juiste begeleiding biedt. Een onderwijsinstelling dient studenten te begeleiden in het vinden van een goede plek.

Studenttevredenheid
De tevredenheid meten we elke twee jaar met de JOB-monitor. De resultaten van de meting koppelen we terug aan de mbo-instellingen en studentenraden. Als studenten ontevreden zijn, moet daar wat aan gedaan worden! JOB zorgt er voor dat studenten, maar ook scholen en de politiek met de resultaten aan de slag gaan.

Vakmanschap
Binnen het aanbod van mbo-opleidingen ligt de focus vooral op vakmanschap. Wij vinden dat een student de ruimte moet krijgen om uit te blinken in zijn of haar vak. Een mbo-instelling kan hierin bijdragen door mee te doen aan vakwedstrijden en excellentie te stimuleren. JOB ondersteunt daarom ook Skills. Zij organiseren vakmanschapwedstrijden op nationaal, europees en internationaal niveau.

Weigering
Onderwijs is voor iedereen. Een onderwijsinstelling mag niet een student weigeren op basis van leeftijd, een handicap of omdat hij al een opleiding heeft afgerond. Een student mag niet worden tegengehouden als hij wil leren.