Skip to content

Hoe tevreden zijn mbo-studenten over onderwijszaken? Je leest het in de JOB-monitor 2024!

De JOB-monitor 2024 is door 209.289 studenten ingevuld, dat is ruim 44% van alle mbo-studenten. JOB is blij om te zien dat zoveel studenten hun stem via deze weg hebben laten horen. Zo kunnen we laten zien wat studenten belangrijk vinden, waar studenten tevreden over zijn en wat volgens studenten moet worden verbeterd in het mbo. Op 6 juni 2024 wordt de JOB-monitor 2024 uitgereikt en bespreken we de resultaten tijdens een feestelijke bijeenkomst. In dit bericht lees je de belangrijkste resultaten. De volledige rapportage vind je later deze dag op deze pagina.

In 2024 hebben we studenten dezelfde vragen gesteld als in 2022 en 2020. Veel van de resultaten zijn vergelijkbaar over deze drie edities. Studenten zijn over het algemeen positief over de lessen Nederlands, rekenen en Engels die zij krijgen. Toch zegt ook een deel van de studenten geen les te krijgen in deze vakken, terwijl zij hier wel examen in moeten doen. Als het gaat om onderwijs en begeleiding zijn studenten vooral positief over de manier waarop hun docenten lesgeven (54%), maar minder positief over hoe school hen helpt bij de keuze om verder te leren of te gaan werken (32%). Daarnaast is maar een derde van de studenten positief over de informatievoorziening vanuit school. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de informatie over de hoogte van de schoolkosten: maar 27% van de studenten is positief over de informatie die zij hierover hebben gekregen.

We zijn blij om te zien dat het overgrote deel van de studenten (79%) zich veilig voelt op school. Daarnaast geeft de helft van de studenten (51%) aan met plezier naar school te gaan, wat helaas iets is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren (2022: 57%, 2020: 55%). Studenten zijn ook minder tevreden over het lesmateriaal en de toetsen. Het valt ons op dat nog altijd 43% van de studenten aangeeft de gekochte boeken en lesmaterialen (bijna) nooit te gebruiken, ondanks de aandacht die hier de afgelopen jaren aan is besteed. In het kader van de beroepspraktijkvorming (bpv) zijn studenten vooral positief over het leerbedrijf, en wat minder over de rol van school. Van de studenten die behoefte hebben aan hulpmiddelen en aanpassingen door een ondersteuningsbehoefte, geeft maar 37% aan positief te zijn over deze ondersteuning. We vinden het belangrijk dat hier extra aandacht aan wordt besteed, zodat het onderwijs passend wordt voor elke mbo-student.

Medezeggenschap vormt de basis van het werk van JOB. We zijn dan ook blij om te zien dat 53% van de studenten weet dat er een studentenraad is op school, maar hopen dat dit nog verder toe zal nemen. Het liefst zien we dat elke student diens mening kan geven op een manier die bij diegene past, waarbij de JOB-monitor natuurlijk een van die manieren is. Studenten beoordelen hun school gemiddeld met een 6,6 en hun opleiding met een 6,8. “Het is goed om te zien dat de rapportcijfers voldoendes zijn, we hopen dat scholen ernaar blijven streven om deze gemiddeldes omhoog te halen,” aldus Roeland Diepenbroek, portefeuillehouder JOB-monitor en vicevoorzitter JOB.

Naast de terugkerende thema’s hebben we studenten dit jaar ook gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen. Elke student heeft diens mening gegeven over één van deze tien onderwerpen: burgerschap, LOB, buitenlandervaring, positie mbo-studenten, passend onderwijs, beroepspraktijkvorming, studentenhuisvesting, geldzaken, studentparticipatie en sociale veiligheid. Uit de resultaten blijkt onder andere dat 47% van de studenten trots is dat zij op het mbo zitten, dat 55% van de studenten met een ondersteuningsbehoefte hier afspraken over heeft gemaakt met school, en dat 32% van de studenten denkt te weten waar zij financieel recht op hebben. Van de bol-studenten zegt 34% een onkostenvergoeding te krijgen voor hun stage, tegenover 55% van de bbl-studenten. Tot slot zegt 29% van de studenten op school mee te kunnen praten over hoe het beter kan. Dat kan beter! Laten we samen gehoor geven aan de stem van studenten en met de resultaten van de JOB-monitor aan de slag gaan.

De JOB-monitor is het landelijke tevredenheidsonderzoek dat sinds 2000 elke twee jaar wordt uitgevoerd onder mbo-studenten. Naast de rapportage met landelijke resultaten hebben we een resultatentool waar je de resultaten per mbo-instelling kunt bekijken. Je kunt de resultaten van instellingen ook met elkaar vergelijken en per instelling een vergelijking maken met de voorgaande edities van 2022 en 2020.

Bij vragen of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Roeland Diepenbroek (vicevoorzitter JOBmbo, roeland@jobmbo.nl) en/of Rosa van de Velde (beleidsmedewerker JOB-monitor, rosa@jobmbo.nl).

Back To Top