Skip to content

JOBmbo en MBO Raad geven een vervolg aan de LOB-ambitieagenda

Om de Loopbaanbegeleiding (LOB) op scholen een impuls te geven, hebben de JOB en de MBO Raad de handen ineen geslagen en een addendum (toevoeging) geschreven aan de al bestaande LOB-ambitie-agenda.

In 2018 hebben JOBmbo en de MBO Raad gezamenlijk een ambitie-agenda opgesteld voor Loopbaanbegeleiding. Deze is bedoeld om mbo-scholen te ondersteunen in hun verandering van LOB in hun onderwijsbeleid. Het Expertisepunt LOB (een onafhankelijk organisatie die mbo-scholen ondersteunt) houdt in de gaten of de punten zoals beschreven in de LOB-ambitieagenda ook daadwerkelijk door scholen worden uitgevoerd. Veel mbo-scholen hebben inmiddels een eigen visie en beleid ontwikkeld, voeren LOB-activiteiten uit en investeren in professionalisering van hun docenten op dit gebied.

In 2019 was het thema van de JOB-tour LOB. Tijdens de JOB-tour gaan we langs een aantal scholen om met studenten in gesprek te gaan. Ook hebben 607 studenten een vragenlijst ingevuld met vragen over LOB. Daar kwam naar voren dat studenten aardig tevreden zijn over LOB. Maar studenten gaven ook aan dat ze graag mee contact zouden willen met oud-studenten om ervaringen uit te wisselen. Daarna kwam het bezoeken van bedrijven.

Uit de JOB-monitor van 2020 kwam naar voren dat 32% positief is over hoe school hen helpt bij de keuze of je verder gaat leren of gaat werken. Een groot deel (40%) is neutraal en 27% is negatief. Om LOB op scholen nog meer te verbeteren en meer aan te laten sluiten bij de wensen van studenten, hebben JOB en de MBO Raad een toevoeging geschreven voor de al bestaande agenda. Deze punten zijn als volgt:

  • Betere voorlichting over de arbeidsmarkt en doorstuderen op het hbo
  • LOB gaat meer samenhangen met de andere vakken op school
  • Er wordt meer voorbereid en nabesproken over de werkervaring tijdens stage
  • Oud-studenten komen vaker vertellen over hun vervolgopleiding of beroep

Het Expertisepunt LOB heeft in samenspraak met de mbo-scholen plannen gemaakt om de bovenstaande punten te verbeteren. JOBmbo is blij met de extra aandacht die er is voor deze thema’s binnen LOB en hebben er vertrouwen in dat het LOB hierdoor verbetert. Als jongeren goed inzicht hebben in hun talenten, drijfveren en mogelijkheden, zijn ze beter in staat een weloverwogen keuze te maken voor een beroep of vervolgopleiding.

Back To Top