Skip to content

Klachtenrapportage medio 2020

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Daarmee is JOB ook de organisatie die een luisterend oor biedt voor iedereen die een vraag of klacht heeft over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dagelijks wordt onze organisatie via de e-mail, de telefoon, het klachtenformulier op onze website en Whatsapp benaderd met klachten en vragen van studenten, ouders en begeleiders. JOB adviseert en ondersteunt studenten in het geval van vragen en klachten door studenten te wijzen op hun rechten, wet- en regelgeving uit te leggen, en mogelijke vervolgstappen te schetsen. Ook activeren wij studenten om de rechten en plichten van de student en de mbo-instelling zelf op te zoeken in de Onderwijsovereenkomst (OOK), Onderwijs-en Examenreglement (OER) of Praktijkovereenkomst (POK), en aan de hand daarvan stappen te ondernemen. Indien nodig, bijvoorbeeld bij een ernstige klacht, of een steeds terugkomende klacht, koppelen wij deze klachten terug aan de contactpersoon klachtafhandeling van de instelling. Daarnaast rapporteren we alle binnengekomen klachten en vragen om een beeld te schetsen van het mbo-onderwijsveld. Deze klachtenrapportage is hier het resultaat van. Waar de JOB-monitor vooral cijfermatig inzicht geeft over de studenttevredenheid, zijn de klachtenrapportages een illustratie van de moeilijke situaties waarin mbo-studenten verzeild kunnen raken.

In deze rapportage geeft JOB een overzicht van de hoeveelheid en het type vragen en klachten die tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020 zijn binnengekomen bij het informatiecentrum van JOB. De klachtenrapportage is voor JOB van grote meerwaarde voor de visievorming van het bestuur en dient als leidraad in het advies dat wij geven aan partijen zoals het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, Het CvTE, de MBO Raad en andere betrokken partijen.

Back To Top