Skip to content

LSVb, ISO, FNV jong, LAKS en JOB sturen brandbrief aan minister

De studenten- en jongerenorganisaties: de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en FNV Jong hebben vandaag een brandbrief aan de minister gestuurd. De organisaties voelen de absolute noodzaak om maatregelen te nemen tegen de groeiende kansenongelijkheid in het hoger onderwijs. Dit bleek de afgelopen weken uit de rapporten de Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs en een onderzoek van het ministerie van OCW naar de gevolgen van het leenstelsel. LSVb voorzitter Stefan Wirken: ‘De minister erkent de problemen in zekere mate maar doet nog niets. Het is absolute noodzaak dat er wordt ingegrepen om te zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor iedereen’.

In de brief doen de organisaties een oproep om het leenstelsel terug te draaien en derhalve de basisbeurs her in te voeren. Als de politiek daar niet toe bereid is wordt er verzocht om zo snel mogelijk een aantal concrete maatregelen in te voeren om de kansenongelijkheid te beperken. Zo zou de aanvullende beurs verhoogd moeten worden. Dit is een beurs voor studenten wiens ouders een laag inkomen hebben. Door het wegvallen van de basisbeurs zijn zij er netto erg op achteruit gegaan. FNV Jong voorzitter Esther Crabbendam: ‘Door het leenstelsel is de drempel om te gaan studeren te hoog geworden. Om het onderwijs toegankelijk te houden moet er op korte termijn worden ingegrepen door voor kwetsbare groepen de aanvullende beurs te verhogen.’

Daarnaast pleit de brief voor het stoppen met selecteren. Studenten wiens ouders lager opgeleid zijn komen moeilijker door de selectie heen of melden zich überhaupt niet aan voor deze opleidingen vanwege de selectie, de zogenaamde ‘zelfselectie’. Internationaal onderzoek laat tevens zien dat goed presterende studenten van lagere inkomensklassen selectieve opleidingen mijden, ook al zijn daar lagere kosten aan verbonden. ISO voorzitter Linde de Nie: ´Juist de groep kwetsbare studenten blijkt ook nog eens niet door de selectie heen te komen. Zo’n extra drempel helpt absoluut niet om de toegankelijkheid te vergroten. Daar ligt een rol voor de minister om op in te grijpen.´

Ook voor de functiebeperkte studenten dragen de organisaties een oplossing aan. Door het leenstelsel krijgt deze groep geen jaar extra basisbeurs van € 3.433,80, maar achteraf een kwijtschelding van € 1200,-. Ook is de Wajong Studieregeling (25% van het minimum loon) vervangen door de individuele studietoeslag. De hoogte hiervan verschilt fors per gemeente: van 42 tot 340 euro per maand. Deze groep studenten heeft al enorme moeite om de arbeidsmarkt te betreden. Voor hen is een studieschuld opbouwen een nóg grotere drempel om te gaan studeren en daarom moet er een standaard aanvullende beurs voor hen komen. LAKS voorzitter Andrej Josic: “Bussemaker laat scholieren met een functiebeperking financieel kortwieken. De mooie woorden die de Minister rept over een eerlijk en sociaal Nederland blijken slechts een lege huls”

Daarnaast zijn studenten die vanuit het mbo doorstromen naar het hoger onderwijs een kwetsbare groep, zij worden geconfronteerd met doorstroombelemmeringen. Niet alleen hebben zij met studierestricties te maken, maar voor veel van hen is ook de financiële drempel te hoog. Er moeten daarom extra begeleidingstrajecten worden aangeboden voor mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo. JOB voorzitter Nicky Nijhuis: ‘Doorstromen naar het hbo lijkt voor mbo-studenten steeds meer op hordelopen. De minister dient haar verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat het onderwijs voor iedere student toegankelijk is en blijft.’

De organisaties roepen de minister ten slotte op om in gesprek te gaan met deze kwetsbare groep studenten in een door de organisaties georganiseerd gesprek.
De brandbrief is hier te lezen.

Back To Top