Skip to content

Mbo-scholen, maak rekenexamens beroepsgericht en zorg voor goede kwaliteit!

Minister van Engelshoven heeft in haar kamerbrief van 9 november 2018 de knoop doorgehakt over het rekenexamen. Het Centrale Examen Rekenen wordt niet meer landelijk geregeld. JOB is blij dat er hierdoor ruimte is om het rekenen beroepsgericht te maken, dit is namelijk een vaak gehoorde wens vanuit de student. Wel blijft de kwaliteit van rekenonderwijs een aandachtspunt. We hopen dat de scholen deze kans dan ook pakken om het rekenonderwijs en het examen kwalitatief goed en relevant te maken voor de student.

Instellingen krijgen de verantwoordelijkheid om zelf rekenonderwijs en een eigen rekenexamen aan te bieden. Dit geeft de mogelijkheid voor scholen om zowel het onderwijs als het examen meer beroepsgericht aan te bieden. Het rekenexamen gaat door de wijziging ook weer meetellen voor het mbo-diploma. Studenten die momenteel al aan het mbo studeren vallen nog onder de oude regeling waarbij het cijfer voor rekenen niet meetelt in de zak- en slaagregeling. Deze nieuwe regeling waarbij het rekenen wel meetelt, gaat in voor de studenten die in het studiejaar 2019/2020 (of later) starten met hun studie aan mbo niveau 2, 3 of 4.

Kwaliteit blijft aandachtspunt
De harde overgang naar wet- en regelgeving kan leiden tot een gebrek aan kwaliteit. Studenten die bijvoorbeeld doorstromen van niveau 3 naar niveau 4, kunnen dit niveau vaak versneld en zelfs binnen een jaar afronden. Dit wordt gezien als de start van een nieuwe studie, wat betekent dat de eerste studenten in 2019/2020 een rekenexamen hebben die meetelt. Kunnen scholen binnen een jaar kwalitatief goed rekenonderwijs en examens ontwikkelen? JOB maakt zich zorgen om de gevolgen van deze snelle ingang van regels, en roept de Minister van Onderwijs en de kamer op om er voor te zorgen dat de student niet de dupe wordt van deze maatregel. Het is van belang dat scholen de capaciteit en kunde hebben om zowel het curriculum als de examinering beroepsgericht te maken en de kwaliteit borgen. Scholen die hier moeilijkheden in ondervinden moeten hierin worden ondersteund. Met ondersteuning bedoelen we geen externe partijen die rekenexamens in elkaar flansen, maar goede ondersteuning bij de ontwikkeling van het rekenonderwijs en de examinering.

Back To Top