Skip to content

Neem de perverse prikkels van het leenstelsel serieus!

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) maakt zich zorgen over de perverse prikkels van het leenstelsel. Uit de Monitor beleidsmaatregelen 2016-2017 blijkt voor het tweede achtereenvolgende jaar dat sinds de invoering van het leenstelsel de doorstroom vanuit het mbo naar het hoger onderwijs tegenvalt. De cijfers liegen niet:  de perverse prikkels van het leenstelsel brengen de toegankelijkheid van ons hoger onderwijs in gevaar.  JOB roept op tot adequate maatregelen.     

Motievenonderzoek

Het motievenonderzoek onder mbo-eindexamenkandidaten is essentieel bij het duiden van de tegenvallende doorstroom cijfers. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de weerstand tegen het afsluiten van een studielening de belangrijkste verklarende factor is bij de keuze om niet  door te stromen.

De perverse prikkels van het leenstelsel  zijn sterker bij studenten met laagopgeleide ouders en jongeren uit eerstegeneratiegezinnen. De cijfers van de Monitor mogen dan ook niet los gezien worden van de meest recente ‘Staat van het Onderwijs’. Daarin wordt ongelijkheid in ons onderwijssysteem een hardnekkig probleem genoemd. Het leenstelsel draagt bij aan de tweedeling.

Adequate maatregelen

JOB wil dat ambitie en talent leidend zijn in ons onderwijs, niet de afkomst van ouders of de dikte van de portemonnee. Om daar te komen, moeten er adequate maatregelen getroffen worden. Financiële voorlichting alleen is niet genoeg. Een rechtvaardig onderwijssysteem vraagt om het wegnemen  financiële drempels die de doorstroom belemmeren. JOB is van mening dat voor een toegankelijk en rechtvaardig onderwijssysteem een verbreding en verdieping van de aanvullende beurs nodig is.


Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met voorzitter Rick de Wijk (06-15960114 of 020-5244050)

Back To Top