Skip to content

‘Overheid, maak onderwijsbenodigheden gratis voor minderjarige studenten’

Leergeld Nederland, JOB, VNG, MBO Raad roepen op:
‘Overheid, maak onderwijsbenodigheden gratis voor minderjarige studenten’ 

Leergeld Nederland, JOB, de VNG en de MBO Raad lanceren vandaag een pamflet waarmee ze het kabinet onder meer vragen voor alle minderjarige studenten in het mbo net als in het vo de onderwijsbenodigdheden te financieren. Daarmee neemt het kabinet de financiële drempels weg voor minder draagkrachtige studenten van 16 en 17 jaar en krijgen minderjarige leerlingen en studenten dezelfde rechten op gratis onderwijsbenodigdheden.

Gevolg afschaffing WTOS
Bij Leergeld Nederland stijgt het aantal aanvragen van minimagezinnen voor de vergoeding van schoolkosten voor minderjarige leerplichtige studenten in het mbo. Gemeenten krijgen meer aanvragen voor bijzondere bijstand. Bij mbo-scholen wordt steeds vaker een beroep gedaan op de noodfondsen van mbo-scholen.

De toename van het aantal aanvragen voor financiële steun bij Leergeld Nederland, de scholen en de gemeenten is het gevolg van de afschaffing van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen (WTOS). Het budget is overgegaan naar het kindgebonden budget dat wordt verdeeld over meer minimagezinnen. Ook minimagezinnen met minderjarige leerlingen op het voortgezet onderwijs delen in dit budget; zij krijgen gratis schoolboeken. Dit gaat ten koste van het budget voor minimagezinnen met kinderen op het mbo die hogere schoolkosten moeten betalen. De opleidingsgebonden kosten, die de mbo-student betalen, variëren sterk per opleiding. De kosten kunnen hoog oplopen omdat er niet alleen boeken nodig zijn, maar bijvoorbeeld ook persoonsgebonden leermiddelen zoals gereedschap, een knip- of een messenset. Ook de reiskosten naar de stageplek kunnen hoog oplopen omdat de invoering van de ov-kaart is uitgesteld tot 1 januari 2017.

Kabinet moet financiële drempels wegnemen
De overheid stimuleert jongeren tot 18 jaar een startkwalificatie te halen in de vorm van minimaal een havo- of mbo-diploma op niveau 2 (kwalificerende leerplicht). Dat vergroot de kans op een baan en draagt bij aan het voorkomen van schooluitval. De ondertekenaars van dit pamflet, Leergeld Nederland, JOB, VNG en de MBO Raad, zijn van mening dat de overheid deze doelstellingen kracht bij moet zetten door financiële drempels voor minder draagkrachtige leerplichtige jongeren voor het volgen van onderwijs weg te nemen. De afschaffing van de WTOS heeft grote negatieve effecten voor mbo’ers van 16 en 17 jaar voor het kunnen volgen van een opleiding. Dat kan schooluitval in de hand werken en de kansen op het halen van een diploma verkleinen.

Verantwoordelijkheid scholen
Uit een rondgang van de MBO Raad blijkt dat veel scholen een voorziening hebben voor financieel minder draagkrachtige studenten: een noodfonds, betalingsregelingen, de mogelijkheid om onderwijsbenodigdheden te huren etc. De scholen moeten bij de studenten van minimagezinnen bekendheid geven aan deze mogelijkheden en hen ook wijzen op de mogelijkheden die Leergeld Nederland biedt.

De studentenraad krijgt meer inspraak in het totale schoolkostenbeleid. De JOB bevordert dat de studentenraad de scholen aanspoort kritisch te kijken of alle onderwijsbenodigdheden echt nodig zijn. Het is een verantwoordelijkheid van de scholen om de opleidingskosten zo laag mogelijk te houden: scholen willen daar ook op aangesproken worden.

De scholen moeten duidelijk communiceren wat de opleidingskosten zijn: het is voor studenten belangrijk om voor aanvang van de opleiding te weten met welke kosten ze te maken krijgen.

Wat vragen de JOB, Leergeld Nederland, de MBO Raad en de VNG het Rijk om te regelen?
Gemeenten, scholen en Leergeld Nederland doen hun best te helpen waar dat kan maar kunnen niet blijvend (onvoorziene) gevolgen van landelijke wetgeving opvangen. Ook de overheid heeft een verantwoordelijkheid voor het wegnemen van financiële drempels voor minder draagkrachtige leerplichtige studenten voor het volgen van een mbo-opleiding.

Leergeld Nederland, JOB, de VNG en de MBO Raad vragen het kabinet daarom parallel aan de gratis schoolboeken in het vo, gratis onderwijsbenodigdheden voor alle minderjarige studenten in het mbo te introduceren. Met deze maatregel worden niet alleen drempels voor financieel minder draagkrachtige studenten weggenomen, maar krijgen alle minderjarige leerlingen en studenten dezelfde rechten op gratis onderwijsbenodigdheden.

Daarnaast moet het kabinet een overgangsregeling voor minimagezinnen met studenten in het mbo creëren waarbij de onderwijsbenodigdheden in ieder geval voor deze doelgroep al op korte termijn gratis wordt. Bijvoorbeeld doordat het kabinet geld in een landelijk fonds stort waar minimagezinnen een beroep op kunnen doen.

Back To Top