Skip to content

Fusie

Bij een fusie worden twee of meer scholen worden dan samengevoegd. Het is belangrijk dat de studentenraad kritische vragen gaat stellen over wat de fusie gaat betekenen voor studenten.

Wat zijn je rechten?
De studentenraad heeft  adviesrecht bij een fusie en overdracht van de instelling.

Adviesrecht! Wat betekent dat? De wet zegt dat je adviesrecht hebt, maar zegt niks over welke zaken je het wel en niet over kunt hebben. Bij fusies hebben de studentenraad, ondernemingsraad en ouderraad adviesrecht. Neem contact met hun op. Volgens de WEB moet het voornemen tot fusie in een gezamenlijke vergadering worden besproken. Het overleg is bedoeld om overeenstemming te bereiken. De raden moeten tijdig kennis kunnen nemen van de FER. Indien je het er niet uitkomt met de CVB kun je dit voorleggen aan een Landelijke geschillencommissie medezeggenschap.

Denk bij dit advies echt kritisch na wat de gevolgen zijn voor…

 • Wat is het effect op de positie van studenten?
 • Wat voor effect heeft de fusie voor de medezeggenschap en betrokkenheid
 • Wat betekent de fusie voor de studenten en de opleidingen die zij gaan volgen?
 • Wat gebeurt er met de opleidingen die bij beide scholen worden aangeboden?
 • Hoe en wanneer worden studenten hierover ingelicht?
 • Wat betekent de fusie voor de culturen van de scholen?
 • Hoe creëer je saamhorigheid?
 • Hoe wordt de diversiteit aan onderwijs gewaarborgd?
 • Wat betekent het voor de kwaliteit van de leraren?

Wat is de fusie effecten rapportage?

Dit document is bedoelt om inzicht te krijgen in motieven (waarom een fusie), doelen en effecten (wat willen ze bereiken met een fusie/ welke effecten zijn er voor studenten). SR’s hebben geen Instemmingsrecht op de effectrapportage, maar deze rapportage is wel nodig om je adviesrecht goed uit te voeren en daarom is inzage in dit document verplicht. In praktijk is dit vaak een lastig document, studenten krijgen daarom geen goed inzicht voor een goed advies. Vraag om hulp van je begeleider om dit document door te nemen. Uit de FER kun je dingen halen die voor studenten van belang zijn waarover je kunt nadenken:

 • Waar worden welke opleidingen gegeven?
 • Welke opleidingen en/of locaties verdwijnen?
 • Hoe zit het dan met de bereikbaarheid?
 • Gevolgen voor dienstverlening aan studenten, zoals begeleiding, regels voor studenten met een handicap, welke computersystemen je moet gebruiken, stagebegeleiding, etc.
 • Communicatie naar studenten over de fusie
 • Zijn er bezuinigingen? Waar wordt op bezuinigd?
 • Hoe wordt eventueel bespaard geld ingezet?
 • Hoe de fusie wordt geëvalueerd.
 • Vraag om hulp van je begeleider en aan JOB om dit document door te nemen.

Hoe kun je gebruik maken van de JOB monitor tijdens een fusie?
De JOB monitor is een onderzoek vanuit het JOB naar de studenttevredenheid in het mbo. De laatste keer was er een respons van 268.000 studenten. Hier komen dus best wel harde cijfers uit.

Wanneer je gaat fuseren is het belangrijk om te weten hoe de student tevredenheid zit bij beide scholen en op welke punten er mogelijk wat verschil zit. Hierdoor kan je kijken welke school op welk punt van elkaar kan leren. De scholen zijn makkelijk naast elkaar te leggen via: https://www.jobmonitorresultaten.nl/

Hoe kun je gebruik maken van deelraden tijdens een fusie?
Wanneer je gaat fuseren heb je direct te maken met een veel grotere achterban die verspreid is over meerdere locaties. Maar hoe zorg je dan dat de locaties allemaal vertegenwoordigd worden?
Vaak wordt er dan toch gekozen voor deelraden. Door deelraden op te richten, zorg je ervoor dat het werk meer verdeeld wordt en alle locaties vertegenwoordigd blijven.

Tips van JOB:

Een organisatie die beoordeelt of scholen kunnen fuseren is het CMMBO (Commissie Macrodoelmatigheid Middelbaar BeroepsOnderwijs). Als Studentenraad kun je terecht bij het CMMBO met al jouw vragen. Zij weten namelijk enorm veel over wat er allemaal komt kijken bij de fusie van scholen. Je kunt het CMMBO bereiken via: 070 750 45 70 / info@cmmbo.nl

Bij een gesprek over krimp zullen je misschien begrippen horen die je nog niet eerder hebt gehoord. Een paar belangrijke begrippen zijn:

 • De fusietoets: dit is een toets (letterlijk een formulier) waarin scholen moeten beschrijven waarom zij willen fuseren en moeten verantwoorden aan de CMMBO (commissie macrodoelmatigheid) of ze wel aan alle voorwaarden voldoen voor een fusie. Ze moeten dus al nagedacht hebben over hoe ze hun plan tot uiting brengen. De CMMBO bekijkt de toets en geeft een advies aan de minister die de fusie vervolgens afkeurt of goedkeurt.
 • De menselijke maat:dit begrip is opgenomen in de wetgeving en in de fusietoets. Bij een fusie moet er worden nagegaan of de school niet te groot wordt (te veel studenten, te veel personeel, te veel organisatielagen). De instelling moet overzichtelijk blijven en er moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld. De lijnen van besluitvorming moeten overzichtelijk blijven.
 • Macrodoelmatigheid: met dit begrip wordt simpel gezegd bedoeld dat opleidingen/scholen niet te veel moeten kosten ten opzichte van het aantal studenten dat ervan profiteren. In andere woorden: als er heel veel kosten gemaakt moeten worden voor een heel klein aantal studenten, dan moet er worden nagedacht of de opleiding/school nog wel kan blijven bestaan. Ook wordt bij macrodoelmatigheid gekeken naar het aantal studenten dat een grote kans heeft op een baan nadat zij de opleiding hebben afgerond. Het begrip lijkt dus heel erg op de menselijke maat.
Back To Top