Skip to content

Rechten van de studentenraad

De studentenraad heeft vier belangrijke rechten. Check het filmpje om te zien welke rechten er zijn. Check de lijst daaronder welke onderwerpen onder deze rechten vallen!

Training aanvragen over rechten in de raad? Klik hier

Welke onderwerpen vallen onder deze vier rechten?

De studentenraad heeft vier rechten:

Instemmingsrecht

Hierbij kan een beslissing van het College van Bestuur niet worden genomen zonder dat de studentenraad daarmee instemt.

De studentenraad heeft instemming bij:

– De vaststelling of verandering van het medezeggenschapsstatuut.
– De wijze waarop de student informatie krijgt van de school over inhoud, planning en organisatie van het onderwijs.
– Het deelnemersstatuut en de huisregels.
– Hoogte en besteding van de vrijwillige bijdrage.
– De beroeps- en klachtenregeling.
– Het model van de onderwijsovereenkomst (OOK).
– Het model van de praktijkovereenkomst (POK).
– Het beleid met betrekking tot toelating, schorsing en verwijdering.
– Regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor studenten.
– Afwijken van de urennorm.
– De besteding van stagefondsen.
– De wijze van vastleggen van studievorderingen van studenten en in dat verband het beleid met betrekking tot bescherming van de privacy van studenten.
– Het reglement voor de deelnemersraad.
– Hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting.
– Het schoolkostenbeleid

Initiatiefrecht

De studentenraad kan initiatief nemen. Dit betekent dat ze:

– Het College van Bestuur kunnen vragen om bepaalde beslissingen uit te leggen.
– Zelf voorstellen kunnen doen aan College van Bestuur om zaken aan de orde te stellen.
– Meningen mag geven over de gang van zaken.
– Kunnen voorstellen om deelraden voor studenten in te stellen op het niveau van een eenheid of vestiging.

Informatierecht

Als studentenraad heb je recht op informatie. Het bevoegd gezag (College van Bestuur) moet je alle informatie geven die je nodig hebt om je taak als studentenraad goed uit te kunnen oefenen.

Adviesrecht

De studentenraad heeft het recht om het College van Bestuur te adviseren wanneer het gaat om zaken die gevolgen hebben voor de studenten, zoals:

– De organisatie en werkwijze van de instelling met betrekking tot het opleidingsaanbod.
– Werkomstandigheden en voorzieningen voor studenten.
– Veranderingen van de grondslag van de school.
– De rol van studenten bij de interne kwaliteitszorg en zelfevaluatie.
– Inkrimping van de instelling.
– Uitbreiding van de instelling.
– Fusie en overdracht van de instelling.
– Beëindiging van opleidingen.
– Samenwerking met andere instellingen.
– Beleid met betrekking tot intake- en assessmentprocedures.
– De wijze waarop de instelling informatie aan toekomstige studenten verstrekt.
– Het adviseren van de Raad van Toezicht over de benoeming of ontslag van de leden van het College van Bestuur.
– De regeling voor de selectiecriteria, de selectieprocedure en voor de profielen voor nieuwe leden van het College van Bestuur.

Back To Top