Skip to content

Studentenraad kan niet goed meepraten over strategische zaken

ResearchNed heeft in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek gedaan over medezeggenschap in het mbo. Ze hebben 110 leden van Colleges van Bestuur (CvB) en Raden van Toezicht (RvT) op door een vragenlijst ondervraagd. In het onderzoek wordt studentenraden, ondernemingsraden en ouderraden. JOB licht voor jullie de belangrijkste conclusies over studentenraden uit:

 Meer dan de helft van de besturen geeft aan een sterkere medezeggenschap van studenten te stimuleren door scholing, faciliteiten, begeleiding, voorlichting over studentenraden, het stimuleren van vormen van decentrale studentenmedezeggenschap en het betrekken van de studentenraad bij diverse activiteiten van bestuur of instelling.  Daarnaast overleggen ze vaker met de studentenraad te en bespreken ze ook andere dan voorgeschreven onderwerpen met hen, en de willen de studentenraad breder te betrekken bij activiteiten van bestuur of instelling.

 Veruit het belangrijkst van deze activiteiten wordt de begeleiding van studentenraden gevonden, op enige afstand gevolgd door het bieden van faciliteiten, toekennen van studie/stagepunten en geven van voorlichting. Omdat het meetellen van raadswerk als stage of studiepunten wel belangrijk wordt gevonden, maar nog relatief weinig voorkomt, kan dit als advies voor andere bestuurders worden meegegeven.

 Ruim de helft van de respondenten denkt dat de medezeggenschap van studenten het beste functioneert indien er zowel op centraal als decentraal niveau studentenraden zijn ingesteld. Studenten voelen zich vaak meer betrokken bij de processen en onderwerpen op decentraal niveau en door hier raden in te richten kan beter uitwisseling plaatsvinden met studenten in de centrale raad. Meerdere malen wordt aangegeven dat op decentraal niveau niet per se formele studentenraden hoeven te worden ingericht, maar dat dit ook meer informeel kan worden georganiseerd met panels of vertegenwoordigers.

 Een derde van de bestuurders en toezichthouders valt op dat er te weinig interesse is voor deelname aan de studentenraad.

 Bestuurders betrekken studenten vooral in de besluitvorming over complete voorstellen, iets minder door mee te denken over redelijk uitgewerkte voorstellen en beduidend minder vaak door hen mee te laten denken in een vroege fase van beleidsvorming. Bestuurders vinden dat de studentenraad, logischerwijze, sterk focust op studentenzaken, maar ook vindt bijna de helft (evenveel als bij de OR) dat de studentenraad het instellingsbelang voorop stelt. De studentenraad denkt volgens bestuurders juist niet of nauwelijks vanuit haar formele rechten. Slechts weinig bestuurders vinden dat de studentenraad goed kan meepraten over strategische zaken.

 De medezeggenschap van studenten krijgt nu een gemiddeld een 6,3 van CvB’ers en een 6,1 van leden van Raden van Toezicht. Dit kan natuurlijk veel beter!

Het hele onderzoek van ResearchNed kan je hier vinden.

Back To Top