Skip to content

Toegankelijkheid hoger onderwijs in gevaar

Uit een onderzoek van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) blijkt dat de instroom van studenten in het hoger onderwijs fors is gedaald. De daling is het grootst onder studenten met een functiebeperking, maar ook mbo-studenten stromen fors minder door naar het hbo. Expertisecentrum handicap + studie, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen gezamenlijk op om belemmeringen zoals het leenstelsel weg te nemen zodat het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk wordt. Het onderzoek van OCW toont aan dat de gehele instroom van studenten in het hoger onderwijs fors is gedaald. Sinds de invoering van het leenstelsel is bij universiteiten de instroom gedaald met 5% en bij hogescholen zelfs met 8%. Stefan Wirken: “Door het leenstelsel is de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk komen staan, de minister van OCW moet nu ingrijpen”.

Uit het onderzoek van OCW blijkt dat de instroom van studenten met een functiebeperking in het studiejaar 2015-2016 is gedaald. Deze instroomdaling kan op een toegankelijkheidsprobleem duiden, en lijkt een gevolg van een cumulatie van overheidsmaatregelen: Het leenstelsel leidt er bijvoorbeeld toe dat studenten met een functiebeperking geen jaar extra basisbeurs meer kunnen aanvragen, maar achteraf een kwijtschelding van € 1200,-. Daarnaast is de Wajong Studieregeling vervangen door de individuele studietoeslag. De hoogte hiervan verschilt fors per gemeente: van 42 tot 340 euro per maand. Marian de Groot, directeur van handicap + studie: “Verschillende maatregelen hebben grote financiële gevolgen voor studenten met een functiebeperking en hebben gezorgd voor ongelijke behandeling. Daarom moeten er maatregelen genomen worden om het hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking beter toegankelijk te maken”

De instroom van mbo-studenten in het hoger onderwijs staat inmiddels op het laagste punt in tien jaar. Hoewel de instroom daalt stijgt juist het aantal mbo-studenten met een mbo niveau 4 diploma. Ook blijkt uit het onderzoek dat de uitval bijzonder hoog is onder mbo-studenten die doorstromen. De begeleiding van mbo’ers moet dan ook beter, ook kunnen hogescholen en mbo-instellingen meer samenwerken om mbo’ers voor te lichten. Nicky Nijhuis, voorzitter van het JOB: “Hogescholen en mbo-instellingen moeten samen optrekken om uitval te voorkomen en mbo-studenten goed voor te lichten over het hoger onderwijs.”

Back To Top