Skip to content

Wat is de urennorm?

Dit is het minimale aantal uur onderwijstijd dat een school moet organiseren.

Sinds 2014 hebben mbo-instellingen een richtlijn gekregen waarin werd gesteld dat een onderwijsprogramma uit 1.000 onderwijsuren per leerjaar moest bestaan. Die 1.000 uur moet verdeeld worden in een minimaal aantal begeleide lesuren (onderwijsuren) en een minimaal aantal uren stage (bpv):

Bron: Rijksoverheid

Let op! Deze uren mag de mbo-instelling naar eigen inzicht verdelen over de totale opleidingsduur. Als je een 2-jarige opleiding volgt kan het dus zijn dat je in het eerste jaar helemaal geen stage loopt en in het tweede jaar bijna alleen maar. Dit mag volgens de wet, zo lang je in die twee jaar ook maar minimaal 1.250 uur begeleide lesuren krijgt.

De onderwijstijd voor de bbl is in elk studiejaar ten minste 850 uren in totaal. Hiervan moeten minimaal 200 uren ‘begeleide onderwijsuren’ zijn en minimaal 610 uren aan bpv worden besteed.

Nieuwe urennormen 2013 en 2014
De nieuwe urennormen gelden sinds 1 augustus 2013 voor de bbl. En per 1 augustus 2014 voor de bol. De urennormen gelden niet voor de studenten die vóór deze data stonden ingeschreven voor een beroepsopleiding. Zij moeten de opleiding afmaken uiterlijk in het studiejaar ná het studiejaar waarin de voor hen geldende studieduur is verstreken. In deze situatie geldt de (oude) norm van ten minste 850 uren onderwijstijd (onderwijsuren en bpv).

Let op! Als je voor augustus 2014 bent begonnen met je bol-opleiding val je nog onder de oude urennorm van 850 uur per jaar (met daarin tussen de 20-60% bpv-uren)

De verdeling van de uren binnen jouw opleiding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1) Het staat vermeld in de ‘onderwijs- en examenregeling’ (OER) en het staat ingepland in een rooster, studieplan of jaarplan.
2) Het is gericht op het bereiken van de eindtermen óf competenties.
3) De onderwijsactiviteiten worden onder verantwoordelijkheid, regie en toezicht van de instelling uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onderwijspersoneel dat op grond van de wet met die werkzaamheden mag worden belast.

Wat valt niet onder de urennorm:
· huiswerk;
· niet op eindtermen gerichte activiteiten, zoals bijvoorbeeld recreatieve programma’s en voorbereidende en ondersteunende activiteiten (VOA) die niet in het onderwijsprogramma van het betreffende opleidingstraject van de opleiding zijn opgenomen.

Wat valt er wel onder:
· ingeroosterde lessen;
· beroepspraktijkvorming (inclusief stage);
· activiteiten na 18.00 uur;
· activiteiten in een Open Leercentrum (OLC) of mediatheek;
· binnen- en buitenschoolse praktijksimulatie;
· individuele begeleiding;
· studiebegeleiding;
· toets- en examenactiviteiten;
· voorbereidende en ondersteunende activiteiten (VOA), voor zover deze zijn opgenomen in het onderwijsprogramma van een opleidingstraject (bijvoorbeeld een traject voor ongediplomeerde instromers) en de deelnemers zijn ingeschreven in de opleiding waarbinnen het opleidingstraject valt;
· activiteiten buiten de instelling zoals bijvoorbeeld excursies en werkbezoeken;
· ICT-toepassingen voor buitenschools onderwijs;
· activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten in het kader van een opleiding en waarvan de begeleidings- en voortgangsregistratie inzichtelijk is (de instelling kan de voortgang van de individuele deelnemers met behulp van een voortgangsregistratiesysteem volgen en inzichtelijk maken), uitgevoerd in de instelling of indien noodzakelijk buiten de instelling;
· inloop mentor- of begeleidingsuren.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top