Skip to content

Onderzoek

Studentenraad verplicht op iedere school

Sinds 2011 is een studentenraad verplicht voor iedere mbo school. Hiermee kwam er een officiële scheiding tussen ondernemingsraden en studentenraden.

Aanleiding onderzoek

In de tussenliggende jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van medezeggenschap. Studentenraden blijven zich verder professionaliseren en begeleiders en schoolbesturen weten steeds beter een invulling te geven aan studentmedezeggenschap. Hierdoor vroegen JOB zich af: Wat is de huidige stand van zaken van medezeggenschap en studentparticipatie in het mbo. En: Wat werkt er wel en niet? Die vragen waren aanleiding voor het onderzoek ‘Jij beslist mee 3.0’.

Onderzoeksresultaten

Het zijn de studenten die dagelijks te maken krijgen met onderwijs. Zij zien daarom soms beter waarom iets wel of niet werkt op hun school. Door studenten inspraak te geven, bijvoorbeeld in een studentenraad, leren zij te participeren en oefenen ze bovendien verschillende vaardigheden. Als mbo-studenten merken dat de school hun mening belangrijk vindt, neemt bovendien hun algehele tevredenheid over school toe (JOB-Monitor, 2018).

Er zijn genoeg redenen om in te zetten op studentparticipatie en medezeggenschap in het mbo. Toch blijft het soms lastig dit goed vorm te geven. Voor de studentenraad kan het lastig zijn om iedereen binnen de school goed te vertegenwoordigen. In het rapport ‘‘Jij beslist mee 3.0: onderzoek naar medezeggenschap en studentparticipatie in het mbo” laten we zien waar de formele medezeggenschap behoefte aan heeft en wat de kansen zijn om studentparticipatie tot een succes te maken. Daarnaast geven we een lespakket uit van 3 lessen, die tijdens het vak burgerschap kunnen worden gegeven.

Tips uit het rapport
Een participatiecultuur binnen de school helpt om studentparticipatie tot een succes te maken. Hoe je er onder andere voor kunt zorgen dat studenten enthousiast worden om mee te praten zijn:

  • Vraag de studenten zelf hoe en waarover ze mee willen praten
    Zo sluit je aan bij de belevingswereld van de student en zorg je dat de onderwerpen concreet en relevant zijn voor de student.
  • Laat zien dat inspraak nut heeft
    Bijvoorbeeld door terugkoppeling te geven en actiegericht met feedback aan de slag te gaan.
  • Geef wat terug aan de student
    Door inspraak onderdeel van het onderwijsprogramma te maken, kost het studenten bijvoorbeeld geen extra tijd. Als het binnen het lesprogramma valt helpt het om dit vrijblijvend te maken en studenten een beloning te geven voor hun tijd.

Lees hier het rapport

Back To Top