Skip to content

JOBmbo: stagematching als mogelijke maatregel tegen stagediscriminatie

In het coalitieakkoord van 2021-2025 is de ambitie om stagediscriminatie uit te bannen vastgelegd. Een paar maanden na de publicatie van het coalitieakkoord sprak Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh zich uit over het tegengaan van stagediscriminatie door studenten niet langer te laten solliciteren voor een stage, maar ze direct te plaatsen op een stageplek. JOBmbo reageerde hier kritisch op: met stageplaatsing pak je niet de kern van stagediscriminatie aan. Later zag ook minister Robbert Dijkgraaf stagematching, waarbij studenten op basis van leerwens gematcht worden aan een leerbedrijf, in het eerste leerjaar als een belangrijk middel in de strijd tegen stagediscriminatie.

JOBmbo is blij dat de minister de ernst van stagediscriminatie inziet en dat hierin grote stappen worden gezet. JOBmbo vindt dat stagematching echter niet gepresenteerd moet worden als dé oplossing om stagediscriminatie uit te bannen, maar ziet stagematching als één onderdeel van een pakket van maatregelen om stagediscriminatie aan te pakken.

Stagematching zou voor veel studenten waardevol kunnen zijn. JOBmbo hoort ook verhalen van studenten die keer op keer worden afgewezen voor een stageplek vanwege bijvoorbeeld een achternaam of een ondersteuningsbehoefte. Deze afwijzingen of een negatieve eerste ervaring met de arbeidsmarkt kunnen leiden tot beschadigd zelfvertrouwen, mentale problemen en verminderde motivatie.

Desondanks heeft JOBmbo ook een aantal zorgen bij stagematching als maatregel. Stagematching zorgt er namelijk voor dat de student anoniem blijft en dat diens identiteit verborgen wordt gehouden. Dit impliceert dat de identiteit van de student het probleem is. Bovendien is deze identiteit juist wat hem/haar/hen een waardevolle aanwinst maakt voor een leerbedrijf. Daarnaast kunnen studenten alsnog te maken krijgen met discriminatie op de werkvloer, doen ze door stagematching minder sollicitatievaardigheden op en kunnen studenten zich minder goed oriënteren op wat ze een leuke richting binnen de opleiding vinden.

JOBmbo ziet stagematching als één van de mogelijke maatregelen in de strijd tegen stagediscriminatie, maar stelt daarbij wel een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Eerstejaars studenten mogen zelf kiezen of zij gematcht willen worden of zelf een stageplek gaan zoeken. Deze keuze wordt volledig aan de student gelaten.
  • In het eerste jaar van de opleiding wordt er structureel aandacht besteed aan het opdoen van sollicitatievaardigheden en goede loopbaanbegeleiding.
  • Studenten die op de werkvloer alsnog te maken krijgen met stagediscriminatie, moeten dit laagdrempelig kunnen melden. Daarnaast hebben zij altijd recht op praktische en emotionele nazorg, en een alternatieve stage (zonder dat dit leidt tot studievertraging!).
  • In het bredere pakket van maatregelen is er veel aandacht voor sociale normstelling (diversiteit is krachtig en waardevol), cultuurverandering en bewustwording. Daarnaast moet er harder opgetreden worden tegen leerbedrijven waar discriminatie plaatsvindt of waar van deze normstelling wordt afgeweken. Ook moet de erkenning van een dergelijk leerbedrijf sneller worden ingetrokken, waarbij ook een onafhankelijke partij bij deze beoordeling betrokken moet zijn.
  • De effectiviteit van Stagematching wordt, net als de andere maatregelen uit het Stagepact, goed gemonitord.
Back To Top