Skip to content

Terugkoopregeling ongebruikte leermiddelen

Sinds schooljaar 2021-2022 MOET jij het geld voor schoolboeken die je niet gebruikt hebt terugkrijgen van je school.

Heb jij last van ongebruikte schoolboeken? Ga in gesprek met je school, de studentenraad of neem contact op met JOB. Want niemand zou verplicht moeten zijn om geld te betalen voor boeken die je niet nodig hebt!

Ongebruikte schoolboeken zijn al jarenlang een groot probleem voor studenten in het mbo. Uit de resultaten van de JOB-monitor (het tweejaarlijkse onderzoek van JOB onder mbo-studenten) in 2001 bleek al dat 1 op de 5 studenten last hadden van ongebruikte leermiddelen. JOB is dit probleem door de jaren heen blijven onderzoeken en het probleem van ongebruikte boeken is alleen maar groter geworden. De meest recente editie van de JOB-monitor werd ingevuld door meer dan 260.000 mbo-studenten. Daarvan gaf maar liefst 41% aan dat ze niet alle boeken en lesmaterialen gebruiken.

Daarom is er per ingang van het schooljaar 2021/2022 een verplichte terugkoopregeling! Dit houdt in dat de school het geld voor jouw ongebruikte schoolboeken aan jou MOET terugbetalen. Hieronder vind je een overzicht van de terugkoopregelingen op mbo-scholen in Nederland.

Staat er dat er op jouw school geen terugkoopregeling is maar is deze er wel? Dan hebben wij deze in eerste instantie niet kunnen vinden, of hij staat in de online leeromgeving (intranet). Mail naar ons waar we dit kunnen vinden, dan nemen we het op in ons overzicht!

JOB ONDERZOEK

Cijfers per school

JOB heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de terugkoopregeling en hoe dit er toen voor stond (zie link onderaan). Dit omdat er vanuit het ministerie en de MBO Raad weinig actie werd ondernomen om te handhaven op de terugkoopregeling. We krijgen nog steeds veel klachten binnen over dit onderwerp. We hebben van elke school gekeken of zij informatie van de terugkoopregeling op hun website hebben staan. Het bleek echter dat slechts 22% van de scholen op dat moment zichtbaar informatie over de terugkoopregeling op hun website had staan (zie figuur). 16% had wel informatie staan over de terugkoopregeling, maar geen verdere uitleg over wanneer een boek dan ongebruikt is.

Geschiedenis terugkoopregeling

JOB was destijds blij dat er per ingang van schooljaar 2021-2022 verplicht een terugkoopregeling op elke school moest komen. Echter zijn we teleurgesteld dat nog niet alle scholen hier gehoor aan hebben gegeven. Dit probleem speelt al sinds 2001 en de oplossing lijkt nog ver te zoeken. Veel scholen hebben nog geen terugkoopregeling en als ze dit wel hebben, is het nauwelijks bekend onder studenten. Op deze manier blijven studenten nog steeds zitten met ongebruikte boeken. We kunnen niet langer toelaten dat studenten hoge boekenprijzen moeten betalen, terwijl dit niet nodig is. We doen daarom een dringende oproep om dit probleem op te lossen en studenten niet langer opzadelen met hoge studiekosten.

wat vragen wij de scholen?

We vragen scholen nadrukkelijk om:

  • Te zorgen dat de terugkoopregeling goed op orde komt.
  • Dit duidelijk met de studenten te communiceren door het te plaatsen op de website, maar ook te vertellen tijdens bijv. burgerschapslessen.
  • Met een duidelijke definitie over ongebruikte leermiddelen te komen en duidelijke voorwaarden wanneer studenten aanspraak kunnen maken op de terugkoopregeling.
  • Zorg ervoor dat studenten ook later in het jaar boeken kunnen bestellen, in plaats van de gehele lijst voor het aanvang van het schooljaar.
  • Pas de boekenlijst aan en spreek docenten aan die alsnog leermiddelen voorschrijven die niet worden gebruikt.

TERUGKOOPREGELING SCHOLEN OVERZICHT

Naam Link Definitie? Bijzonderheden
Graafschap College - JA Alle onderwijsbenodigdheden die een student aanschaft, worden in voldoende mate gebruikt in het onderwijs en het leerproces. Aangeschafte onderwijsbenodigdheden die niet gebruikt zijn tijdens de les en/of bij het maken van huiswerk komen in aanmerking voor volledige vergoeding. Studenten doen hiervoor als klas gezamenlijk een verzoek bij de opleidingsmanager. Deze controleert bij de vakdocent of de aanvraag terecht is en regelt op basis hiervan de vergoeding. De onderwijsbenodigdheden komen niet meer voor op de leermiddelenlijst van het schooljaar erna.
Regio College Bekijk NEE Als een opleiding aan de studenten van die opleiding een leermiddel voorschrijft dat vervolgens niet wordt gebruikt en ook niet als naslagwerk dient, kunnen de betreffende studenten hierover een klacht indienen bij de teammanager van de opleiding. De teammanager adviseert aan de directeur van de betreffende school of de klacht gegrond is. De directeur beslist of de studenten van de opleiding het geld voor het aangeschafte leermiddel terug krijgen.
ROC Friese Poort Bekijk NEE Als je verplichte leermiddelen aanschaft op basis van de leermiddelenlijst van de school, waarvan achteraf blijkt dat je ze niet hebt gebruikt, dan kan er een vergoeding door de school voor onterecht gemaakte kosten worden aangevraagd.
Studentenraad Da Vinci College Bekijk NEE Als materialen van de lijst die zijn aangeschaft door studenten niet worden gebruikt tijdens de onderwijsactiviteiten op school of thuis, wordt dit besproken met de domeinleider van de betreffende opleiding en worden de kosten voor de betreffende materialen gerestitueerd door de opleiding. Als je tussentijds stopt met je opleiding, wordt geen restitutie gegeven van reeds betaalde kosten. Als je al vooruit betaald hebt voor activiteiten (bv. excursies) die nog niet hebben plaatsgevonden op het moment dat je de opleiding staakt, vindt restitutie wel plaats.
AOC Clusius College Bekijk JA De gehele klas heeft het leermiddel niet gebruikt. · Het leermiddel mag geen gebruikerssporen vertonen.
ROC van Amsterdam Bekijk JA Er is een regeling voor niet gebruikte leermiddelen. Dit betekent dat wanneer je kan aantonen dat een boek dat je verplicht hebt moeten aanschaffen en niet gebruikt is tijdens je de opleiding, de school dit van je terugkoopt tegen inkoopprijs. Hiervoor kun je terecht bij je mentor
ROC van Flevoland - MBO College Almere Bekijk JA Er is een regeling voor niet gebruikte leermiddelen. Dit betekent dat wanneer je kan aantonen dat een boek dat je verplicht hebt moeten aanschaffen en niet gebruikt is tijdens je de opleiding, de school dit van je terugkoopt tegen inkoopprijs. Hiervoor kun je terecht bij je mentor
Scalda College Bekijk NEE Leermiddelen worden aangeschaft via de MBOwebshop. Deze restitutieregeling is alleen van toepassing voor de Scalda eigen artikelen. De Scalda eigen artikelen zijn in de MBOwebshop te herkennen aan het Scalda logo. Voor alle andere artikelen zijn de voorwaarden van de MBOwebshop van toepassing. Het aanvragen van restitutie kan van toepassing zijn bij uitschrijving of wisseling van opleiding. Restitutie van niet Scalda artikelen dient de student zelf aan te vragen via de MBOwebshop. 
Noorderpoort Bekijk JA We vinden bij Noorderpoort dat je geen onnodige leermiddelen hoeft aan te schaffen voor je opleiding. Als je toch onderwijsleermiddelen hebt aangeschaft die niet zijn gebruikt, dan kan je aanspraak maken op terugbetaling van de kosten die je hebt gemaakt. Hiervoor kun je terecht bij de teammanager van jouw opleiding.
Koning Willem I College Bekijk JA Hebben naast een definitie, ook duidelijk vermeld hoe de teruggave aangevraag kan worden 
Albeda College Bekijk JA Het boek dient ongebruikt (geen gebruikerssporen) en dus in nieuwstaat te zijn, met uitzondering van tweedehands boeken die via officiële kanalen zijn aangeschaft.
Leidse Instrumentmakersschool Bekijk JA Het is niet helemaal een terugkoopregeling vanuit de school, maar er wordt jaarlijks met de SR geevalueerd, en met de leverancier zijn ook afspraken gemaakt
Summa College Bekijk JA Het kan voorkomen dat je leermiddelen of licenties hebt aangeschaft die uiteindelijk niet of nauwelijks klassikaal gebruikt worden. Mogelijk kunnen de kosten hiervoor geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt hier uiterlijk eind september 2021 gepubliceerd.
Deltion College Bekijk JA Indien een klas aangeeft dat er gedurende het schooljaar geen gebruik wordt gemaakt van de in rekening gebrachte onderwijsbenodigdheden (zoals boeken licenties of readers) kan er aanspraak worden gemaakt op terugvordering van de gemaakte kosten. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de loopbaanbegeleider. Indien dit wordt vastgesteld zal de restitutieregeling in werking treden.
Hoornbeeck College Bekijk JA Met ingang van studiejaar 2021/2022 heeft de school een terugkoopregeling voor niet gebruikte leermiddelen. Als een opleiding aan de studenten van die opleiding een leermiddel voorschrijft dat vervolgens niet wordt gebruikt en ook niet als naslagwerk dient, kunnen de betreffende studenten met redenen omkleed bij hun de opleidingsmanager aangeven gebruik te willen maken van deze terugkoopregeling. De locatiedirecteur beslist of de studenten van de opleiding het geld voor het aangeschafte leermiddel terug krijgen.
Alfa-college Bekijk JA Om in aanmerking te komen voor de terugkoopregeling, meldt de student bij de verantwoordelijke opleidingsmanager welke leermiddelen niet zijn gebruikt. Deze zal samen met de docenten van de  opleiding nagaan of de melding van de student terecht is. Hierna informeert de opleidingsmanager de student over zijn bevindingen en eventuele vervolgstap(pen). Blijkt de melding terecht te zijn, dan zal de student (na inlevering van het leermiddel of evt. het overleggen van de factuur) financieel worden gecompenseerd. De opleidingsmanager meldt dit ook bij de regisseur Schoolkosten. Daarnaast besteedt hij/zij in de jaarlijkse evaluatie van de opleiding aandacht hieraan en neemt maatregelen om te voorkomen dat leermiddelen ongebruikt blijven.
MBO Utrecht Bekijk NEE Voor onderwijsbenodigdheden die aantoonbaar niet zijn gebruikt, betaalt MBO Utrecht het geld terug aan de student. Als een hele klas kan aantonen dat het leermiddel niet is gebruikt, dan kunnen studenten de leermiddelen inleveren en krijgen ze hun aankoopbedrag terug. Een klas kan contact opnemen met dienst Studentzaken via: schoolkosten@mboutrecht.nl. Dienst Studentzaken checkt in samenspraak met de opleiding of de klacht gegrond is. Wanneer een leermiddel niet voldoende intensief is gebruikt dan kan dit ook worden gemeld via bovenstaand e-mailadres. Alle meldingen worden door de opleiding meegenomen in de evaluatie
ROC van Twente Bekijk JA
ROC Top Bekijk JA Studenten krijgen ongebruikte schoolbenodigdheden, die ze hebben aangeschaft, vergoed uit het campusbudget. Studenten leveren de ongebruikte schoolbenodigdheden in als ze gebruik maken van de vergoeding. Iedere opleiding rapporteert jaarlijks over de ongebruikte schoolbenodigdheden aan de proceseigenaar en beleidsadviseur.
ROC Menso Alting Bekijk JA -
ROC Mondriaan Bekijk JA -
Curio Bekijk JA -
ROC Tilburg Bekijk NEE -
MBO Amersfoort Bekijk NEE -
SVO vakopleiding food Bekijk JA -
Nova College Bekijk JA -
Hout- en Meubileringscollege Bekijk JA Als er op de leermiddelenlijst een verplicht leermiddel staat die vervolgens niet wordt gebruikt en ook niet als naslagwerk dient, dan kun je onder bepaalde voorwaarden bij je studiecoördinator aangeven dat je gebruik wil maken van de terugkoopregeling.
Grafisch Lyceum Rotterdam Bekijk JA Studenten hebben het recht om voor ongebruikte leermiddelen een financiële compensatie aan de school te vragen. Het gaat om verplichte leermiddelen die op de leermiddelenlijst staan vermeld, maar door de docent niet in het onderwijs zijn gebruikt. Daarbij is de voorwaarde dat de gehele klas het leermiddel niet gebruikt heeft. Bovendien mag het leermiddel geen gebruikerssporen vertonen. Studenten leveren vóór de zomervakantie van het schooljaar waarin het leermiddel werd voorgeschreven, hiervoor een restitutieformulier in samen met het betreffende ongebruikte en onbeschadigde leermiddel bij de teamleider van hun opleiding.
Vonk Bekijk JA Teruggave van ongebruikte onderwijsbenodigdheden kan uitsluitend als aan onderstaand kader is voldaan: - De gehele klas heeft het leermiddel niet gebruikt - Het leermiddel mag geen gebruikssporen vertonen - Er is een betalingsbewijs aanwezig - Het leermiddel moet als verplicht op de leermiddelenlijst staan, indien het als aanbevolen op de lijst staat, dan is het de eigen keuze van de student - Een boek en een licentie voor één vak? Indien het als pakket op de leermiddelenlijst staat, dan hoort het boek waarschijnlijk bij de licentie en kan het worden gezien als naslagwerk. - Indien per ongeluk verkeerde leermiddelen zijn besteld en ze niet op tijd zijn teruggestuurd naar de uitgever, kunnen de kosten niet worden vergoed. - Studenten die overstappen naar een andere opleiding, kunnen de reeds aangeschafte leermiddelen niet terugvragen.
RijnIJssel Bekijk JA De student moet de boeken/leermiddelen onbeschadigd inleveren; De rekening voor de leermiddelen dient door de student te zijn voldaan; Een ongebruikte licentie kan niet worden teruggegeven; het onderwijsteam maakt een overzicht van studenten die in aanmerking komen voor terugbetaling van de licentie; Het bedrag van de terugbetaling betreft het oorspronkelijke aankoop- of huurbedrag dan wel de aankoop c.q. bijdrage voor de licentie.
MBO Rijnland Bekijk JA Let op: het terug te betalen bedrag is gebaseerd op de toen geldende aanschafwaarde van het leermiddel. De terugbetaling vindt uitsluitend plaats op de rekening van degene die het leermiddel heeft betaald.
Gilde Opleidingen Bekijk JA -
Drenthe College Bekijk NEE Bij niet-gebruikte leermiddelen kan een student tegen inlevering van het leermiddel een vergoeding vragen van het aankoopbedrag. Dit kan alleen als het duidelijk is dat het leermiddel ten onrechte op de leermiddelenlijst heeft gestaan. Hiervan wordt melding aan de opleidingsmanager van de betreffende opleiding. De bewijslast is voor de student. De vergoeding wordt betaald uit het teambudget.
ROC Nijmegen Bekijk JA Via de selfservicedesk op het studentenportaal of het klachtenformulier op de website geef je aan voor welke leermiddelen je de vergoeding wilt aanvragen. De teammanager zal samen met een onafhankelijk persoon je verzoek beoordelen. Als je verzoek akkoord is, ontvang je na het inleveren van het aankoopbewijs en de leermiddelen het aankoopbedrag terug.
Nimeto Bekijk JA -
SintLucas Bekijk JA De aanvraag voor het ongebruikte leermiddel moet binnen 3 maanden na afronding van het betreffende schooljaar waarvoor het leermiddel op de leermiddelenlijst stond, zijn ingediend. Tenzij het leermiddel alsnog in een ander leerjaar zal worden gebruikt, dan verschuift de meldingstermijn op naar 3 maanden na het schooljaar waarin is aangegeven dat het leermiddel nog worden gebruikt.
Yuverta Bekijk JA -
ROC Rivor Bekijk JA De terugkoopregeling vind je ook in een handige infographic op het studenten-intranet van ROC Rivor.
Grafisch Lyceum Utrecht - N.v.t. Heeft gratis leermiddelen.
Friesland College - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
Dulon College - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
De Rooi Pannen - N.v.t. Heeft gratis leermiddelen.
Cibap - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
Aventus - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
Aeres Bekijk JA -
Zone College - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
Zadkine - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
Vista College - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
Terra mbo - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
Techniek College Rotterdam - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
STC mbo college - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
SOMA College - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
ROC Ter AA - NEE Geen informatie over of er een terugkoopregeling is.
Back To Top