Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

COVID-19 / Coronavirus

Al je vragen rondom het coronavirus en de gevolgen voor jouw mbo-opleiding.

Servicedocument_4.0_covid-19_aanpak_mbo_versie_8_juli_2020

Wat is er geregeld voor de MBO diplomering?

Het docententeam moet de aanpak die ze kiezen goed onderbouwen en overleggen met de examencommissie. De school moet namelijk kunnen garanderen dat jij alles kunt waar jouw diploma symbool voor staat – net zo goed als studenten van voorgaande jaren dat kunnen. Dat is belangrijk voor jou wanneer je solliciteert en voor werkgevers als je bij hen aan de slag gaat. De Inspectie van het Onderwijs kan de school hierover later lastige vragen stellen, dus de school moet zowel creatief en flexibel als zorgvuldig zijn.

De examencommissie is verantwoordelijk voor het zorgen voor goede kwaliteit van de examens, dat deze examens eerlijk worden afgenomen en ze zijn verantwoordelijk voor het afgeven van het diploma. Daarom bekijken ze of het onderwijsteam de bovenstaande stappen goed heeft doorlopen, of iedere student dezelfde kansen heeft gehad en of de student wel aan alle eisen voldoet om een diploma te krijgen. Ze zijn daarvoor onafhankelijk van het bestuur van de school (het bevoegd gezag).

Het bevoegd gezag (schoolbestuur) is verantwoordelijk voor alle besluiten over de examens en dat eventuele aanpassingen op een goede manier gedaan worden. Dit moeten ze overleggen met de examencommissie. De examencommissie neemt later namelijk een besluit over de diploma’s. De aanpassingen kunnen per opleiding verschillen.

Iedereen die in de periode februari 2021 tot en met eind augustus 2021 een mbo-diploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden les-/ cursus-/ of collegegeld. 3 maanden zou voor een bbl-student neerkomen in het mbo op een eenmalige tegemoetkoming van € 150 en een bol-student in het mbo ontvangt € 300.

Alle studenten van wie in de periode oktober 2020 tot eind augustus 2021 het recht op een basisbeurs (in de mbo-bol) of aanvullende beurs verloopt, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voor bol-studenten met alleen een basisbeurs is dit een bedrag van € 800. Voor bol-studenten die daarnaast ook een aanvullende beurs hebben gaat het om een totaalbedrag van € 2.000.

Er zijn verschillende manier waarop je aan een laptop of computer kan komen.

Optie 1: De meest makkelijke manier is via je school. Bel/mail je school en vraag of zij een laptop ter beschikking kunnen stellen of een werkplek op school met een vaste computer. Is dit niet mogelijk?

Dan is optie 2: via de gemeente, alle gemeenten hebben andere namen voor wat ze aanbieden. Google op: [naam jouw gemeente] + financiering laptop of computer of kindpakket of bijzondere bijstand. Vraag iemand van jouw school om mee te kijken als je er niet uitkomt.

Optie 3 (alleen als je onder de 18 jaar bent): stichting leergeld, laat je ouders een aanvraag doen op www.leergeld.nl voer je postcode in dan krijg je de vestiging bij jou in de buurt.

Heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op!

Het is belangrijk dat scholen hulp bieden aan studenten met bijzondere problematiek of bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie. Het heeft de voorkeur om ook voor deze groep studenten afstandsonderwijs mogelijk te maken. Door bijvoorbeeld een laptop ter beschikking te stellen in het geval van geen laptop of computer.

Als afstandsonderwijs niet goed georganiseerd kan worden, kan de school voor deze studenten de mogelijkheid creëren om toch begeleiding aan te bieden op de schoollocaties in kleine groepen en natuurlijk met inachtneming van de richtlijnen van RIVM en GGD.

Voor laatstejaars mbo-studenten die uitloop hebben vanwege de coronamaatregelen of waarbij de beurs wegvalt, is er een tegemoetkoming. Lees alle regels hierover op de website van DUO.

Hoewel scholen minder fysiek onderwijs aanbieden voor iedereen en er veel lessen digitaal plaatsvinden, hebben niet alle studenten recht op restitutie van een deel van hun collegegeld. Omdat studies voor een groot deel door de overheid bekostigd worden verbiedt de wet onderwijsinstellingen expliciet om collegegeld te verminderen.

Daarentegen heeft de overheid wel besloten dat iedereen die in het studiejaar 2021-2022 studeert, een korting van 50 procent op het lesgeld krijgt. De overheid hoopt dat dit studenten financiële ademruimte geeft in de moeilijke coronatijd. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/85-miljard-euro-voor-nationaal-programma-onderwijs)

Check hier het filmpje van de NOS met uitleg hierover

De nieuwe datum om je aan te melden voor een mbo-opleiding is uiterlijk 1 april. De jaarlijkse aanmelding wordt dus met een maand uitgesteld. Op deze manier krijgen instellingen de ruimte om eerst het onderwijs goed te organiseren en bekend te maken hoe de aanmeld- en intakeprocedures eruit gaan zien.

Mbo-studenten die nog een beperkt deel van de opleiding moeten afronden voor het behalen van het diploma en waarvan de verwachting is dat dit voor 1 januari 2022 haalbaar is, kunnen bij aanvang van het nieuwe studiejaar in principe starten aan een mbo-vervolgopleiding of hbo- opleiding en voorwaardelijk worden toegelaten.

·          Binnen MBO
De examencommissie van de mbo-opleiding waar de student vertraging heeft opgelopen, stelt voor 15 augustus 2021 een onderbouwd afrondingsadvies aan de student op. Dit advies beantwoordt de vraag of verwacht mag worden dat de student uiterlijk op 31 december 2021 de opleiding afrondt, gezien de eisen van de vervolgopleiding. Het advies speelt voor de toelating van de vervolgopleiding een belangrijke rol. Wanneer de vervolgopleiding besluit dat de student niet kan starten met de opleiding, dan zullen de opleidingen met elkaar in overleg moeten treden over de mogelijkheden om de student toch toe te laten.

·         Toelating HBO of AFD
Voor mbo-4 studenten die door de huidige maatregelen niet op tijd voldoen aan de toelatingseisen, geldt het volgende: studenten hebben tot 1 januari 2022 de mogelijkheid om het mbo-4-diploma te behalen.  Vanaf 1 september 2021 kunnen studenten dan al wel beginnen aan de studie in het hbo. De examencommissie van de mbo-school waar de student vertraging heeft opgelopen stelt voor 15 augustus 2021 een onderbouwd afrondingsadvies voor de student op. Dit advies beantwoordt de vraag of verwacht mag worden dat de student voor 1 januari 2022 de mbo-opleiding afrondt, gegeven de eisen die door de beoogde vervolgopleiding in het hbo worden gesteld. Het advies speelt bij de beoogde vervolgopleiding een belangrijke rol. De student neemt voorafgaande aan de start van de hbo-opleiding tevens deel aan de studiekeuzecheck bij de opleiding. Het kan zijn dat het advies van de mbo-school en het advies na de studiekeuzecheck van de hbo-opleiding niet overeenkomen. In dat geval zullen de mbo- en hbo-instelling met elkaar in overleg treden over het besluit om toelating aan de beoogde opleiding al dan niet mogelijk te maken. Studenten die ongediplomeerd doorstromen naar het hbo worden tot 1 januari 2022 door de mbo-school passend begeleid en ondersteund bij het behalen van hun mbo-diploma.

Als je als student stage loopt – in de zorg, kinderopvang of het onderwijs (zoals kinderopvang/basisonderwijs)– dan heb je net als alle andere werkenden daar toegang tot de test.

 

 

In principe moet je je als stagiaire aan dezelfde regels houden als de andere werknemers. De werkgever kan eisen stellen aan werkzaamheden die werknemers (en stagiaires) buiten het werk (stage) doen. Gezondheidsrisico’s kunnen een reden zijn.

Aan de andere kant moet ook jouw bijbaan zich ook aan de RIVM-richtlijnen houden dus in principe vergroot het niet het gezondheidsrisico. Er gelden dezelfde regels om bijvoorbeeld thuis te blijven bij klachten.

De werkgever mag het wel vragen maar kan het juridisch gezien waarschijnlijk niet verplichten.

Wij begrijpen heel goed dat je niet zomaar je bijbaan op kan zeggen. We raden je aan om een gesprek met je stagebegeleider in te plannen en aan te geven dat (1) bij jouw bijbaan natuurlijk ook de RIVM richtlijnen gelden, en dat (2) jij je bijbaan bijvoorbeeld vanwege financiële redenen niet zomaar op kan zeggen.

Vanaf 1 maart 2021 kunnen alle mbo-studenten weer 1 dag per week voor les naar school. Het openen van de scholen vindt plaats onder bepaalde voorwaarden zodat het voor studenten en docenten zo veilig en verantwoord mogelijk is. Deze versoepeling komt bovenop de mogelijkheden die er al waren voor het volgen van praktijklessen, meer aandacht voor kwetsbare studenten en voor studenten die voor examens naar school gaan. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/middelbaar-beroepsonderwijs-mbo)

Het kan voorkomen dat een (essentieel) theorie-examen niet op school afgenomen kan worden. De docenten kijken of de examenleverancier een veilige online-omgeving kan aanbieden waarin een examen kan worden afgenomen. Als dat niet mogelijk is, dan:

• Stap 1: Kennis op andere manier toetsen?
De docenten bekijken of de kennis ook op een andere manier kan worden geëxamineerd. Bijvoorbeeld met een openboek-examen, opdracht of mondeling examen. Als dat mogelijk is, dan maken de docenten een ander examen en laten dat goedkeuren door de examencommissie.

• Stap 2: Kennis op andere manier bewijzen?
Kan stap 1 niet? De docenten bekijken of er op een andere wijze kan worden vastgesteld dat de student de vereiste kennis beheerst. Zie voor formats/raamwerken voor het maken van een portfolio examen de Procesarchitectuur Examinering. Bijvoorbeeld met formatieve bewijzen: dat je bijvoorbeeld een keer een verslag hebt gemaakt waarmee je hebt laten zien dat je de stof beheerst. Als dit kan, dan sluiten docenten dit af met een met eindgesprek (CGI2 ). Hiermee wordt zo betrouwbaar mogelijk beoordeeld welke kennis de student heeft.

• Stap 3: Examinering/diplomering uitstel
Kan stap 2 ook niet? Dan kan door de school worden besloten om de examinering en/of diplomering uit te stellen.

In het mbo zijn er op school veel praktijkexamens. Doordat leerbedrijven zijn gesloten, en opdrachten niet uitvoerbaar zijn, is aanpassing nodig. Wanneer dit het geval is:

Stap 1: Wat is (nog niet) behaald?
Docenten bekijken welke kerntaken en werkprocessen nog niet zijn behaald.

Stap 2: Examen mogelijk?
Kunnen deze ontbrekende examens volgens het examenplan worden uitgevoerd?

Stap 3: Alternatief mogelijk?
Wanneer examens niet volgens het examenplan kunnen worden uitgevoerd: Docenten bekijken of de ontbrekende onderdelen met een ander soort examen afgesloten kunnen worden. Bijvoorbeeld met een portfolio-examen, verslag of presentatie dat/die wordt afgesloten met een eindgesprek (interview). Er kan ook een soort deelexamen worden gedaan (een ingekort examen; “representatief examineren”). Uiteindelijk moet er per kerntaak een betrouwbaar oordeel komen dat de student de eisen op het juiste niveau beheerst.

Stap 4: Ander bewijs?
Kan dit ook niet? Dan bekijken de docenten of er genoeg ander bewijs is dat de student aan de eisen voldoet. Bijvoorbeeld door de vaardigheden die een student tijdens de praktijklessen heeft laten zien. Dit worden formatieve toetsen genoemd. Om tot een zo betrouwbaar mogelijk beeld te komen moeten er verschillende soorten bewijzen (mix van toetsen, verslagen, stage etc.) door verschillende partijen (verschillende docenten, stagebedrijf, etc.) gegeven worden: zo weet je zeker dat het besluit niet afhankelijk is van één docent of enkele docenten. Denk aan de volgende bewijzen:

– Het stagebedrijf zegt dat de student in de BPV heeft laten zien dat hij/zij de kerntaken/ werkprocessen op beginnend beroepsbekwaam niveau beheerst. Hiervoor zijn er bewijzen over de inhoud van de beheersing (praktijkverklaring).

– De docenten stellen gezamenlijk vast dat de student over voldoende bewijzen beschikt dat hij/zij op het beginnend beroepsbekwaam niveau de werkprocessen beheerst (portfolio, leermeter, formatieve toetsen).

– Om extra te checken dat dit klopt, voeren de docenten nog een afsluitend gesprek (interview of “CGI”) uit met de student.

Stap 5: Examinering/diplomering uitstel
Is dit ook niet op een verantwoorde wijze mogelijk: dan wordt door de school besloten dat de examinering en/of diplomering wordt uitgesteld.

We kunnen ons voorstellen dat je je zorgen maakt over het onderwijs, je examens of stage vanwege de sluitingen van scholen en bedrijven in verband met het coronavirus. We raden je aan om de adviezen van het RIVM op te volgen en voor actuele informatie over het mbo en coronavirus te kijken op de website van de Rijksoverheid.

We volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en zijn in gesprek met het ministerie van OCW en de MBO Raad over de maatregelen. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de belangen van de mbo-studenten goed worden vertegenwoordigd. We denken hierbij aan jullie examens en stageperiodes. Zijn er specifieke problemen of vragen die spelen bij jou? Laat het ons vooral weten!

De school mag de eisen voor deze onderdelen aanpassen, wanneer het niet mogelijk is voor studenten om deze onderdelen met de huidige eisen te maken. Bijvoorbeeld omdat deze (deels) uit aanwezigheid of het uitvoeren van praktijkopdrachten bestaan. De school moet dat zo doen dat de inspanning praktisch uitvoerbaar is, bijvoorbeeld door opdrachten die ook op afstand kunnen worden gedaan. Let op: hiervoor is een wijziging van het Onderwijs en Examenreglement (OER) nodig.

Bij afronding van de opleiding is het belangrijk dat je alles hebt geleerd in de BPV dat daar geleerd moet worden. Is de BPV wel begonnen, maar kan deze niet worden afgerond door de situatie met Corona? Dan geldt het volgende:

• Stap 1: Wat is (nog niet) behaald?
De docenten bekijken in hoeverre de student de leerdoelen van de BPV heeft behaald. Is het antwoord ‘ja’ dan heeft de student BPV gehaald, ook als de student niet het volledige aantal BPV-uren heeft kunnen maken. De docenten moeten dit besluit uitleggen en onderbouwen in het diplomadossier.

• Stap 2: Alternatief mogelijk?
Zijn deze leerdoelen nog niet (volledig) behaald? Onderzoek of stage elders bij een erkend leerbedrijf kan worden hervat. Kan dit niet? Onderzoek hoe de leerdoelen op een andere manier behaald kunnen worden. Bijvoorbeeld met een vervangende opdracht. De docenten onderbouwen deze wijziging in het diplomadossier.

• Stap 3: Stage/diplomering uitstel
Als de leerdoelen van BPV toch niet bereikt kunnen worden, dan kan er niet gediplomeerd worden. Dit mag pas besloten worden als er eerst naar andere maatregelen gekeken is (zie bovenstaande stappen). Als het met die maatregelen niet lukt om de leerdoelen te halen, dan wordt de stage en/of diplomering uitgesteld.

Geen (nieuwe) stageplek te vinden?
Bezoek Stagemarkt.nl of neem contact op met de stagecoördinator van school. Studenten, ouders, werkzoekenden en scholen kunnen een stagetekort melden. Dat kan bij de SBB.

“De adviseur van SBB gaat bij een gemeld tekort samen met de school op zoek naar een beschikbare stage of leerbaan bij een erkend leerbedrijf in de buurt. Als ook dan geen stage of leerbaan beschikbaar is, moet de student samen met de school een alternatieve oplossing vinden”.

 

Eerst kijkt de school of de examens (eventueel in aangepaste vorm) door kunnen gaan, en anders of er al voldoende bewijzen zijn (zoals toetsen die geen examen-examen waren) om een resultaat te kunnen vaststellen. Als dat niet zo is, dan kan je school besluiten de examens voor rekenen en keuzedelen af te lassen. Dit mag alleen als uiterste redmiddel, als het echt niet anders kan. Er hoeft dan dus geen resultaat behaald te worden voor rekenen en keuzedelen om een diploma te kunnen krijgen. Die onderdelen die al eerder zijn afgesloten, worden uiteraard wel op de resultatenlijst vermeld. Zie ook het servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19.

Bij instellingsexamens (dat zijn de niet-centrale examens: spreken, gesprekken voeren en schrijven) volgt het onderwijsteam de volgende stappen:

• Stap 1: Wat is (nog niet) behaald?
Docent onderzoekt met de student welke examenonderdelen voor diplomering nog ontbreken.
• Stap 2: Examen mogelijk op school?
Eerst wordt er gekeken of het examen aangepast op de locatie van de school gemaakt kan worden.
• Stap 3: Alternatief examen mogelijk?
Kan dat niet? Dan kan een examenkandidaat de examens ‘gesprekken voeren’, ‘spreken’ op afstand maken (online via bijvoorbeeld skype, teams)?
– De beoordelaar verzekert zich ervan dat een student geen hulp krijgt tijdens het examen. De student moet dan ook alleen in een kamer zitten. Tip: de student laat de ruimte zien voordat het examen start.
– Er worden (als technisch mogelijk) geluid-/video-opnames van het examen gemaakt, zeker als één beoordelaar beschikbaar is. Bij al deze maatregelen geldt dat het examen of de wijze van afname wordt aangepast. De docenten moeten de aanpassingen voordat het examen plaatsvindt laten goedkeuren door de examencommissie.

Bij centrale examens (dat zijn bij de taalvakken de onderdelen “lezen” en “luisteren”) geldt dat onderwijsteams moeten nagaan of de digitale afname van deze centrale examens op de locatie van de school voor zowel student als personeel veilig volgens de richtlijnen van het RIVM kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld door examens anders te organiseren: in een andere, grotere ruimte waar studenten verder uit elkaar kunnen zitten. Of meer afnamemomenten, zodat studenten steeds in kleine groepjes het examen doen en niet met grote groepen tegelijk. Als dit niet mogelijk is, moet examinering worden uitgesteld.

De centrale examens Nederlands, Engels blijven digitaal beschikbaar. De afnameperiodes worden (waarschijnlijk) verlengd. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) maakt deze toetsen. Zie www.examenbladmbo.nl voor de afnameperiodes, hier publiceren zij later nog precies in welke periodes jouw school de examens kan inplannen. Jouw school communiceert op welke dagen en tijden de examens bínnen die periodes echt worden gepland.

Onderwijsteam (de docenten) volgt het volgende stappenplan:

 • – Stap 1: Wat is (nog niet) behaald?
  Ze bekijken of de student alles al heeft gemaakt om het diploma te kunnen krijgen.
 • Stap 2: Examen mogelijk?
  Als er nog cijfers ontbreken wordt er gekeken of die examens nog gemaakt kunnen worden zoals ze eigenlijk gepland stonden.
 • Stap 3: Alternatief examen mogelijk?
  Als dat niet kan, dan wordt er gezocht naar een alternatieve examenmogelijkheid. Bijvoorbeeld door het examen op een andere locatie te organiseren of in een andere vorm, zoals met een videogesprek.
 • – Stap 4: Ander bewijs?
  Als dat ook niet kan, dan gaan de docenten kijken of er op een andere manier bewijs is dat de student voldoet aan de eisen. Misschien is er bijvoorbeeld wel een keer een praktijkopdracht gedaan waar je geen cijfer voor kreeg (een formatieve toets heet dat). Dit kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met een afsluitend gesprek (“interview”) met de student. Daarmee wordt zo goed mogelijk vast gesteld of je de stof of vaardigheid beheerst.
 • – Stap 5: Examen/diploma uitstel
  Als alle bovenstaande dingen niet mogelijk zijn? Dan kan worden besloten om het examen en daarmee het diploma uit te stellen.

 

 • Wat er ook gebeurt: het docententeam moet de aanpak die ze kiezen goed onderbouwen en overleggen met de examencommissie. De school moet namelijk kunnen garanderen dat jij alles kunt waar jouw diploma symbool voor staat – net zo goed als studenten van voorgaande jaren dat kunnen. Dat is belangrijk voor jou wanneer je solliciteert en voor werkgevers als je bij hen aan de slag gaat. De Inspectie van het Onderwijs kan de school hierover later lastige vragen stellen, dus de school moet zowel creatief en flexibel als zorgvuldig zijn.

Vanwege de Coronacrisis kunnen niet alle geplande examens en toetsen doorgaan volgens plan. Nu alles anders loopt, is het belangrijk dat er iets geregeld wordt. Het is belangrijk dat studenten hun diploma kunnen halen én dat dit diploma net zoveel waard is als in ‘normale’ jaren. Daarom zijn er regels afgesproken in het Servicedocument mbo-aanpak COVID-19.

 • Voorrang voor examenstudenten
  De studenten die in normale omstandigheden hun diploma zouden halen vóór 1 januari 2021, krijgen voorrang in de aanpak. Het voorbereiden en afnemen van examens zal voor deze studenten zoveel mogelijk doorgaan. Dit moet dan wel gebeuren binnen de: – Richtlijnen van het RIVM en de GGD – Het servicedocument mbo-aanpak COVID-19.
 • Maatwerk: verschil in besluiten per student, opleiding, school.
  De school moet per opleiding en per student een besluit nemen over de examinering. Het is niet mogelijk om voor het hele land een besluit hierover te nemen, omdat alle situaties zo verschillend zijn. De richtlijnen in het servicedocument  mbo-aanpak COVID-19 geven aan hoe dat besluit genomen kan worden door een school. Dit geldt voor alle erkende mbo-scholen (publiek en privaat onderwijs). Het zal niet voor elke situatie een antwoord geven; daarom is er per opleiding en student maatwerk nodig.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top