Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

Keuzedelen

Je school moet zorgen dat de basisuitrusting die je nodig hebt om je opleiding te volgen en af te maken beschikbaar is op school. Het betalen van lesgeld of cursusgeld geeft je het recht om je diploma te kunnen behalen zonder extra kosten te maken. Wel mag de school je vragen een aantal spullen en diensten zelf aan te schaffen, zoals boeken en readers.

Je moet dus kunnen kiezen uit voldoende keuzedelen zonder extra kosten. School mag wel keuzedelen aanbieden waarvoor extra kosten aan je worden gevraagd. Voor het keuzedeel “Internationaal II; werken in het buitenland” geldt bijvoorbeeld dat om het keuzedeel deel te nemen, het nodig is dat je als student een BPV-plaats in het buitenland vindt. Daarmee gaan reis- en verblijfkosten gepaard. Deze kosten mogen op vrijwillige basis worden gevraagd aan de student, maar alleen als je daarnaast voldoende keuze hebt uit keuzedelen zonder extra kosten.

Vanaf 1 augustus 2016 geldt dat je genoeg keuzedelen moet doen om je diploma te behalen.

De regels voor examineren en diplomeren voor de studiejaren tussen 2016-2020 staan hieronder vermeld:

-Voor de keuzedelen geldt dat je alleen examen hoeft te doen. Het resultaat telt voorlopig (tot 2020) niet mee voor je diploma. Het maakt dus niet uit of je een onvoldoende of voldoende haalt voor je keuzedeel, je kan nog gewoon je diploma halen.
-Voor jezelf is het natuurlijk wel relevant om een voldoende te halen, want dan komt het keuzedeel op je diploma komt te staan. Bij een onvoldoende komt het resultaat alleen op je resultatenlijst te staan.

Voor alle studenten die op 1 augustus 2020 starten met een nieuwe opleiding geldt dat de hoogte van de examenresultaten van keuzedelen wél meetelt bij het behalen van het diploma.

Hiervoor gelden de volgende regels:

-Het gemiddelde van de resultaten van de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of een “voldoende” zijn

-Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of een “voldoende” zijn

-Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of daarmee overeenkomende eindwaardering zijn

-De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in het gemiddelde

Er is een compensatieregeling afgesproken, zodat je de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting met elkaar kan compenseren.

Als je een keuzedeel hebt gekozen, wordt dit in de Onderwijsovereenkomst (OOK) vastgelegd. Je ontvangt een bericht als jouw OOK is aangepast. School en student zijn dan verplicht om die gemaakte afspraak na te komen. Natuurlijk kun je je bedenken en later toch iets anders willen. Dit kun je met je school bespreken, maar ze zijn niet verplicht om een wisseling mogelijk te maken.

Je kan de school vragen om een keuzedeel te volgen op een andere school. De school kan dat mogelijk maken, maar is daartoe niet verplicht. De school waar je ingeschreven staat, blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het keuzedeel (onderwijs en examens) en je diploma.

Naast het aanbod van gekoppelde keuzedelen bij de opleiding, kan je als student een verzoek indienen bij de school om een keuzedeel te volgen dat niet gekoppeld is aan je opleiding. Een voorbeeld hiervan is bij de opleiding Horeca het keuzedeel Security in systemen en netwerken 1 doen. Er is geen beperking in het aantal verzoeken, dat wil zeggen dat je zoveel verzoeken kan doen als je wilt. Je kan bij je verzoek kiezen uit het gehele actuele aanbod van keuzedelen van je school. Met zo’n niet-gekoppeld keuzedeel kan ook invulling gegeven worden aan de keuzedeelverplichting die hoort bij je opleiding.

De school dient de student over deze mogelijkheid te informeren, en het verzoek in principe goed te keuren tenzij;

– Het keuzedeel overlapt met onderdelen van de opleiding (de school is verantwoordelijk voor het doen van deze controle)

– Er organisatorische bezwaren zijn (bijvoorbeeld omdat het rooster technisch niet mogelijk is of er gebrek is aan capaciteit)

Bezwaren zoals te hoog gegrepen, te makkelijk, niet relevant, etc. zijn bij de beoordeling van het verzoek géén argumenten.

Hoewel de school zelf bepaalt welke keuzedelen worden aangeboden, is de school wel verplicht een bepaalde hoeveelheid gekoppelde keuzedelen aan te bieden. Gekoppelde keuzedelen zijn keuzedelen die aansluiten op de opleiding die je al volgt. Volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs moet er een voldoende hoeveelheid aan de opleiding gekoppelde keuzedelen worden aangeboden, zodat je als student daadwerkelijk iets te kiezen hebt.

“Daadwerkelijk iets te kiezen” betekent dat er op het moment dat je gevraagd wordt om een keuze te maken, er sprake is van tenminste 2 keuzemogelijkheden die inhoudelijk verschillen. De school kan zelf bepalen of de student 1) de keuze krijgt uit losse keuzedelen en/of 2) vooraf door de school samengestelde pakketjes van keuzedelen.

Bij een eventuele (op)volgende opleiding in het mbo moet je opnieuw voldoen aan de keuzedeelverplichting die voor die opleiding geldt.

Het kan voorkomen dat een student in de vorige opleiding al eerder een keuzedeel heeft behaald. De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor dat keuzedeel als

– het keuzedeel gekoppeld is aan de vervolgopleiding of

– het keuzedeel niet aan de vervolgopleiding is gekoppeld, maar als je bij de school een verzoek indient om het alsnog mee te laten tellen .

 

In het tweede geval is het een voorwaarde dat het keuzedeel onderdeel is van het schoolbrede aanbod van keuzedelen en dat het keuzedeel niet overlapt met één of meer onderdelen van de opleiding.

Elke opleiding is verplicht een aantal uur aan keuzedelen (bestaande uit één of meerdere keuzedelen) te besteden, ook wel de keuzedeelverplichting genoemd.

De totale studielast van de keuzedelen die deel uitmaken van een mbo-opleiding is ten minste:

-voor een entreeopleiding (niveau 1) : 240 klokuren,

-voor een basisberoepsopleiding (niveau 2) : 480 klokuren,

-voor een vakopleiding (niveau 3) : 720 klokuren,

-voor een middenkaderopleiding (niveau 4) : 720 klokuren,
of met toegestane studieduur langer dan drie jaar : 960 klokuren,

-voor een specialistenopleiding (niveau 4) : 240 klokuren.

 

Als je versneld een opleiding doorloopt, of er juist langer over doet, bijvoorbeeld bij switchen van niveau, kunnen de opleidings- en keuzedeel-eisen veranderen. De school kan de inhoud qua tijd sneller of langzamer aanbieden. Dit geldt zowel voor de opleiding als voor de keuzedelen. Bij overstappen naar een andere opleiding kan gekeken worden of er vrijstellingen mogelijk zijn met de keuzedelen die je eerder hebt gedaan.

Scholen hebben de mogelijkheid om een deel (240 klokuren) van de keuzedeelverplichting van de opleiding (behalve de entree- en specialistenopleiding) in te vullen in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming.

-begeleide onderwijstijd (bot), gewone lessen en/of,

-beroepspraktijkvorming (bpv), stage en/of,

-zelfstudie, huiswerk

In de keuzedeel-eisen staat beschreven wat de student moet kunnen om het keuzedeel te behalen. Hoe het onderwijs en het examen eruit ziet bepaalt je opleiding zelf.

Als student kan je kiezen voor 4 soorten keuzedelen:

-Een verdiepend keuzedeel; het keuzedeel en de opleiding die je volgt zijn gericht op hetzelfde beroep. Hierbij verkrijg je specifiekere kennis over een onderdeel van je opleiding, bijvoorbeeld het keuzedeel Verdieping buitenpleisters bij de opleiding Stukadoor en het keuzedeel Gebogen plafond- en wandconstructies bij de opleiding Plafond- en wandmonteur.

-Een verbredend keuzedeel; dit keuzedeel is gericht op een onderdeel van een ander beroep of een nieuw onderdeel van hetzelfde beroep. Denk bij een onderdeel van een ander beroep bijvoorbeeld aan het keuzedeel Catering bij de opleiding Schoonmaker in verschillende omgevingen. Een nieuw onderdeel is bijvoorbeeld gericht op ontwikkelingen en innovaties op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld daarvan is het keuzedeel Geo-ICT bij de opleiding ICT-beheerder.

-Een doorstroomgericht keuzedeel; dit keuzedeel richt zich op onderdelen die relevant zijn voor doorstroom naar een (op)volgende opleiding in het mbo of hbo. Het keuzedeel kan bijvoorbeeld gericht zijn op een hogere beheersing van taal- en rekeneisen of gericht op een onderdeel voor een specifieke vervolgopleiding. Denk aan het keuzedeel Instroom Pabo geschiedenis bij de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

-Een bijspijker-keuzedeel (alleen bij een entreeopleiding, officieel remediërend keuzedeel genoemd); dit keuzedeel is gericht op het wegwerken van achterstanden. Studenten die meer moeite hebben met onderdelen van een entreeopleiding kunnen met dit keuzedeel zich blijven richten op onderdelen van de opleiding die extra aandacht nodig hebben en die onderdeel zijn van het betreffende keuzedeel. Bij deze bijspijkerkeuzedelen kan dus wél sprake zijn van overlap met de opleiding.

Een keuzedeel moet een aanvulling zijn op je ‘gewone’ opleiding. Dat betekent dat de inhoud van het keuzedeel niet mag overlappen met de opleiding die je volgt. Dit geldt niet voor het ‘bijspijker-keuzedeel’.

De keuzedelen zijn vanaf 1 augustus 2016 een verplicht onderdeel van elke mbo-opleiding (behalve voor de opleiding die eerder zijn begonnen). Je totale opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel of keuzedelen. Pas als je alle delen hebt afgerond (je moet meedoen aan het keuzedeel of de keuzedelen, maar je hoeft geen voldoende te halen), kan je een diploma halen. Een mbo-opleiding bestaat ongeveer voor 1/5 uit keuzedelen. Het doel van keuzedelen is dat je zelf meer keuzevrijheid hebt tijdens je opleiding, waardoor je je bijvoorbeeld kan specialiseren, makkelijk kan doorstromen of vakgebieden kan combineren.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top