Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

Resultaten en cijfers

Niet elke versie van een examen dat in één periodeblok afgenomen is, is even lang en niet elke versie blijkt even moeilijk. Omdat alle studenten evenveel kans moeten hebben om het examen te halen zijn er verschillende omzettingsmodellen voor de verschillende examens. Van elke examenversie wordt per opgave bekeken in hoeverre het goed beantwoorden van deze opgave aantoont of de student de stof genoeg begrijpt. Dat betekent dus dat je bij gemakkelijke opgaven, meer opgaven goed moet hebben om aan te tonen dat je goed genoeg bent in het vak. Ook wat voor invloed de lengte van examen meegenomen in het bekijken hoe het examen gescoord wordt.

Het resultaat van het centraal examen telt voor de ene helft en het gemiddelde van de instellingsexamens tellen voor de andere helft mee.

De examens worden ontworpen door het CvTE (College voor Toetsen en Examens). Zij bepalen de normering voor het examen. De normering bepaalt hoe het examen beoordeeld moet worden om tot een cijfer te komen. Zodra de school de normering toegestuurd heeft gekregen kunnen zij het cijfer bepalen en deze aan de student vertellen.

Je hebt altijd het recht de toetsen en examens die je school maakt in te zien.

In het OER moet staan:

  • op welke manier en binnen welke periode je inzage krijgt in je beoordeelde werk.
  • binnen welke periode de uitslagen bekend worden gemaakt.

Voor centrale examens Nederlands geldt dat je binnen vier weken nadat landelijk de resultaten bekend gemaakt zijn bij de examencommissie van je school een verzoek tot inzage kunt indienen.

Het centraal examen rekenen kun je ook op verzoek inzien. Dat kan je regelen via je rekendocent. Dit kan tot uiterlijk vier weken na de laatste afnamedatum van het rekenexamen.

Ben je te laat voor de inzageperiode? Vraag je docent om een deelrapportage. In zo’n rapportage staat hoe je op elk domein gescoord hebt. Deze deelrapportage is ook in te zien nadat de inzageperiode afgelopen is.

 

Kijk of je op een andere manier kan aantonen dat je het wel gemaakt hebt. Misschien moest je je inschrijven? Desnoods kunnen andere studenten getuigen dat je wel aanwezig was op het examen.

Het probleem is wel dat de examencommissie een bewijs moet hebben dat je de gevraagde kennis en kunde beheerst en vaardig bent. Als het door jou gemaakte examen echt kwijt is zul je toch opnieuw moeten aantonen dat je het vak ‘meester’ bent.

In zo’n geval moet je wel een klacht indienen bij de examencommissie van je school. De gegevens van die commissie vind je op de website van de school, in het onderwijs- en examenreglement, via je digitale leeromgeving of via het secretariaat van je school. Kom je er niet uit? Laat het ons weten, want het kan natuurlijk niet dat zij examens van studenten kwijtraken!

Vaak staat in je OER beschreven hoe lang de school je toets- en examenresultaten bewaart. Gemiddeld is dat zo’n 18 maanden na het behalen van het diploma. Je diploma moet de school op basis van de archiefwet 50 jaar bewaren. Met name diploma’s die voor 1996 zijn behaald zijn echter niet altijd meer beschikbaar op scholen. Ben je je diploma kwijt? In dit stappenplan vind je wat je kan doen.

Na het verlaten van de school is de school volgens de archiefwet verplicht om je persoonsgegevens nog 2 jaar te bewaren.

Ook resultaten moeten minimaal 2 jaar worden bewaard wanneer je wordt uitgeschreven van de opleiding. Dit staat opgenomen in het Documentair Structuurplan (DSP). Deze bewaarrichtlijnen zijn opgenomen onder het tabblad ‘studentenadministratie’ (in https://www.mboraad.nl/publicaties/model-documentair-structuurplan-mbo). In dit document kun je vinden wat er wettelijk gezien bewaard moet worden of wat bewaard moet worden i.v.m. het inspectietoezicht.

Diploma’s behaald na 2007 zijn geregistreerd bij DUO. Bij hen kan je een bewijs afgelegd examen opvragen.

Als je diploma niet bij DUO is geregistreerd moet je een kopie van je diploma opvragen op je school. Je school moet je diploma op basis van de archiefwet 50 jaar bewaren. Met name diploma’s die voor 1996 zijn behaald zijn echter niet altijd meer beschikbaar op scholen.

Ben je je diploma kwijt en heeft je school geen kopie? In dit stappenplan vind je meer tips.

Hierover bestaan geen landelijke normen meer. Jouw school kan daar wel beleid over hebben opgesteld, wat dan terug te vinden moet zijn in de schoolregels over onderwijs en examinering. Als daar een termijn staat genoemd, weet je of je op basis van jouw resultaat nog in aanmerking komt voor een vrijstelling. Val je erbinnen, dan kan je een aanvraag indienen bij de examencommissie van je opleiding.

In alle overige gevallen is het aan een examencommissie om hierover een afweging te maken, een beslissing te nemen en dit vast te leggen in het examendossier. Daarbij moet een examencommissie in ieder geval goed kijken of het examen waarvoor het resultaat in het verleden is behaald, nog qua niveau en inhoud vergelijkbaar is met het examen waarvoor vrijstelling wordt verleend. Ook moet de examencommissie aannemelijk maken dat de student het niveau nog beheerst op het moment dat het nieuwe diploma wordt behaald, bijvoorbeeld door na te gaan in hoeverre een vaardigheid of kennis is onderhouden in de tussentijd, of nog zal terugkomen in overige delen van de opleiding.

Heb je een buitenlands diploma en wil je in Nederland werken of studeren op vmbo of mbo niveau? Heb je jaren geleden een mbo-diploma gehaald en wil je weten hoe deze nu wordt gewaardeerd? Neem dan contact op met de afdeling diplomawaardering en onderwijsvergelijking van de SBB, klik hier voor meer informatie.

Heb jij 1 of meer onderdelen van de opleiding gehaald maar heb je niet je diploma gehaald? Je kunt dan wel een instellingsverklaring aanvragen bij de examencommissie van de school. Op deze instellingsverklaring staan de onderdelen en cijfers die jij gehaald hebt. Deze verklaring kun je mogelijk gebruiken voor vrijstellingen of om na een studie-pauze weer in te stromen bij een gelijkwaardige opleiding.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top